BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 601  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc Sử dụng thông tin tài khoản ngân hàng từ người học đã khai báo

để thực hiện chi trả các khoản tiền

——————

Căn cứ kết quả khai báo thông tin về tài khoản ngân hàng của người học sau 03 lần yêu cầu cung cấp theo các văn bản:

– Thông báo số 611/TB-ĐHGTVT ngày 04/9/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc Thay đổi hình thức thu, chi trả các khoản phí trong Nhà trường;

– Thông báo số 437/TB-ĐHGTVT ngày 06/5/2020 của Phòng Công tác sinh viên Nhà trường về việc Yêu cầu người học kiểm tra, cập nhật và khai bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng;

– Thông báo số 533/TB-ĐHGTVT ngày 27/5/2020 của Phòng Công tác sinh viên Nhà trường về việc Kiểm tra, cập nhật và khai bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng của người học trước khi Nhà trường thực hiện chi trả các khoản tiền.

Đến nay, việc khai báo thông tin tài khoản ngân hàng từ người học theo yêu cầu của Nhà trường cơ bản đã hoàn thành.

Nhà trường thông báo đến toàn thể người học về việc sử dụng thông tin tài khoản để chi trả 02 khoản tiền: học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019, học bổng tài trợ (ngoài ngân sách) cho sinh viên trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 như sau:

1. Danh sách người học được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 chính thức kèm số tài khoản ngân hàng được công bố theo Phụ lục 1 tại đây.

2. Danh sách người học được cấp học bổng tài trợ (ngoài ngân sách) trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 kèm theo số tài khoản ngân hàng được công bố theo Phụ lục 2 tại đây.

Để đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân người học, danh sách được công bố theo phụ lục ở trên chỉ có những thông tin tối thiểu nhất để người học truy vấn dựa trên thông tin Mã số sinh viên. Danh sách đầy đủ thông tin sẽ được cung cấp cho Phòng Kế hoạch – Tài vụ để thực hiện công tác chuyển khoản theo quy định.

Người học có tên trong danh sách ở trên nhưng chưa có dữ liệu tài khoản ngân hàng muốn nhận các khoản tiền liên quan phải tự liên hệ với Phòng Kế hoạch – Tài vụ để được làm thủ tục nhận tiền theo quy định. Thời gian liên hệ sau ngày 30/6/2020.

Thông tin tài khoản ngân hàng được Nhà trường tổng hợp từ chính dữ liệu người học tự cung cấp. Trong trường hợp người học khai thông tin nhiều lần, Nhà trường đã lấy thông tin tại lần khai báo cuối cùng.

Người học chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu có sai sót trong trường hợp Nhà trường sử dụng thông tin tài khoản này để chuyển các khoản tiền nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Các đơn vị liên quan (để p/h t/h);

– Người học (để t/h);

– Lưu: CT-SV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức