Bạn đang tại:---Kiểm tra, cập nhật và khai bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng của người học

Kiểm tra, cập nhật và khai bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng của người học

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 437 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Kiểm tra, cập nhật và khai bổ sung thông tin

tài khoản ngân hàng của người học

——————-

Căn cứ Thông báo số 611/TB-ĐHGTVT ngày 04/9/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc Thay đổi hình thức thu, chi trả các khoản phí trong Nhà trường trong đó có nội dung: “Người học hệ chính quy đang theo học tại Trường đã có tài khoản ngân hàng cá nhân (bất kỳ ngân hàng nào), có trách nhiệm khai báo thông tin tài khoản ngân hàng để Nhà trường thực hiện việc chi trả các khoản phí từ năm học 2019-2020”.

Căn cứ kết quả khai báo của người học,

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể người học hệ chính quy đang theo học tại Trường thực hiện việc kiểm tra, cập nhật và khai bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng để Nhà trường thực hiện việc chi trả các khoản phí trong thời gian tới như sau:

1. Danh sách người học đã khai báo có dữ liệu phù hợp tải và xem tại đây

Lưu ý:

– Để bảo mật thông tin cá nhân, danh sách chỉ được tra cứu dựa trên Mã số sinh viên của người học đã khai theo yêu cầu.

– Đối với người học khai báo nhiều lần, thông tin trong danh sách là dữ liệu được lấy ở lần khai báo cuối cùng.

2. Người học có trách nhiệm kiểm tra, cập nhật lại thông tin nếu có sự sai sót hoặc thay đổi lại thông tin tài khoản ngân hàng.

3. Trường hợp người học chưa thực hiện khai báo theo yêu cầu của Thông báo số 611/TB-ĐHGTVT ngày 04/9/2019 thì phải tiếp tục thực hiện việc khai báo. 

4. Nội dung yêu cầu tại mục 2 và 3, người học thực hiện trong thời gian từ ngày ban hành thông báo cho đến hết 17g00 ngày 22/5/2020. 

5. Đường dẫn để thực hiện việc cập nhật, khai bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng tại 

http://bit.ly/KhaiBaoNganHang

Người học chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc khai báo tài khoản ngân hàng. 

6. Sau thời gian nêu tại mục 5, phòng Công tác sinh viên sẽ tiến hành bàn giao thông tin tài khoản ngân hàng của người học cho phòng Kế hoạch – Tài vụ để xử lý các công tác tài chính liên quan.

Vì tính chất quan trọng, Phòng Công tác sinh viên kính đề nghị các Khoa, Viện quản lý người học hỗ trợ phối hợp thông tin rộng rãi đến người học trong đơn vị để đảm bảo quyền lợi của người học.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Khoa/ viện quản lý (để p/h t/h);

– Người học (để t/h);

– Lưu: CT-SV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

 

 

 

2020-06-09T15:09:26+00:00 06/05/20|Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu|

Leave A Comment