Bạn đang tại:-, Quy chế, quy định về CTSV, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu-Thông báo về việc Thay đổi hình thức thu, chi trả các khoản phí trong Nhà trường từ năm học 2019-2020

Thông báo về việc Thay đổi hình thức thu, chi trả các khoản phí trong Nhà trường từ năm học 2019-2020

Đường dẫn khai báo thông tin tài khoản ngân hàng theo yêu cầu tại đây: http://bit.ly/KhaiBaoNganHang

Danh sách người học có Thẻ Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) tại mục 6 người học tải và xem tại đây

 

 

Leave A Comment