Bạn đang tại:---Kiểm tra, cập nhật, khai bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng trước khi Nhà trường thực hiện chi trả các khoản tiền

Kiểm tra, cập nhật, khai bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng trước khi Nhà trường thực hiện chi trả các khoản tiền

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 533  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc Kiểm tra, cập nhật và khai bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng của người học trước khi Nhà trường thực hiện chi trả các khoản tiền

—————–

Sau 02 lần thông báo yêu cầu người học thực hiện việc khai báo tài khoản ngân hàng để thực hiện việc chi trả các khoản phí từ năm học 2019-2020 theo các thông báo:

– Thông báo số 611/TB-ĐHGTVT ngày 04/9/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc Thay đổi hình thức thu, chi trả các khoản phí trong Nhà trường;

– Thông báo số 437/TB-ĐHGTVT ngày 06/5/2020 của Phòng Công tác sinh viên Nhà trường về việc yêu cầu người học kiểm tra, cập nhật và khai bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng.

Đến nay, việc khai báo tài khoản ngân hàng từ người học theo yêu cầu của Nhà trường cơ bản đã hoàn thành.

Để việc chi trả các khoản phí từ năm học 2019-2020 được tiến hành chính xác, đảm bảo quyền lợi của người học, Nhà trường thông báo đến toàn thể người học hệ chính quy đang theo học tại Trường thực hiện việc kiểm tra lần cuối cùng, đồng thời cập nhật, khai bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng như sau:

1. Danh sách người học đã cung cấp tài khoản ngân hàng có dữ liệu hợp lệ được công bố tại đây.

Để đảm bảo tính bảo mật, Nhà trường chỉ đăng danh sách dựa trên Mã số sinh viên. Người học tự tìm kiếm theo Mã số sinh viên.

Người học có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã khai báo. Trong trường hợp danh sách có sai sót (thông tin sai, không có tên trong danh sách), người học có trách nhiệm khai báo lại tại địa chỉ sau:

http://bit.ly/KhaiBaoNganHang

2. Việc chi trả các khoản phí từ năm học 2019-2020 sẽ bắt đầu bằng việc chi trả học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019.

Danh sách người học dự kiến được cấp học bổng (đối với khoa Kinh tế vận tải) và được cấp học bổng chính thức (đối với các khoa, viện còn lại) được công bố tại đây.

Để đảm bảo tính bảo mật, Nhà trường chỉ đăng danh sách dựa trên Mã số sinh viên. Người học tự tìm kiếm theo Mã số sinh viên.

Người học trong danh sách tại mục này có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng đã khai báo. Trong trường hợp danh sách có sai sót (thông tin sai, không có tên trong danh sách), người học có trách nhiệm khai báo lại tại địa chỉ được nhắc tại mục 1.

3. Thời hạn khai báo: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/6/2020.

Sau thời gian này, Nhà trường sẽ thực hiện việc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng từ dữ liệu được người học cung cấp.

Người học có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác về thông tin mình cung cấp theo nội dung của thông báo này. Nhà trường không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc chuyển khoản theo thông tin từ người học đã cung cấp.

4. Vì tính chất quan trọng, Nhà trường đề nghị các Khoa, Viện quản lý người học hỗ trợ phối hợp thông tin rộng rãi đến người học trong đơn vị để đảm bảo quyền lợi của người học.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Các đơn vị liên quan (để p/h t/h);

– Người học (để t/h);

– Lưu: CT-SV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

 

2020-06-17T10:41:40+00:00 27/05/20|Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu|

Leave A Comment