Bạn đang tại:-, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu-Kiểm tra danh sách dự thảo cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 và khai báo tài khoản ngân hàng

Kiểm tra danh sách dự thảo cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 và khai báo tài khoản ngân hàng

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc Kiểm tra danh sách dự thảo cấp học bổng khuyến khích học tập

học kỳ 1 năm học 2019-2020 và khai báo tài khoản ngân hàng phục vụ chuyển tiền học bổng

——————–

Căn cứ Quy chế công tác sinh viên về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên;

Căn cứ Thông báo số 611/TB-ĐHGTVT ngày 04/9/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc Thay đổi hình thức thu, chi trả các khoản phí trong Nhà trường từ học kỳ 1 năm học 2019-2020; 

Căn cứ Công văn số 7984/BGTVT-TC ngày 13/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, 

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể người học nằm trong diện đã được Khoa, Viện quản lý người học xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 một số nội dung như sau:

1. Danh sách dự thảo người học được cấp học bổng tải và xem tại đây

Kết quả này đã được Khoa, Viện quản lý thông qua.

Trường hợp người học có thắc mắc liên quan đến kết quả được xét, vui lòng liên hệ với thầy Nguyễn Anh Sơn – Chuyên viên phòng Công tác sinh viên (điện thoại 0919.916.267).

Thời gian phản hồi kết quả dự thảo đến hết 16g30 ngày 23/10/2020. Sau thời gian này, Phòng Công tác sinh viên không xử lý bất kỳ một ý kiến nào liên quan đến kết quả nói trên và sẽ tham mưu Ban Giám hiệu Nhà trường quyết định chính thức. Đồng thời phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài vụ tiến hành các thủ tục để chuyển tiền học bổng cho người học.

2. Danh sách tại mục 1 đã bao gồm số tài khoản ngân hàng mà người học đã khai báo năm trước.

Người học có trách nhiệm kiểm tra và khai báo lại thông tin tài khoản ngân hàng để Nhà trường chi trả học bổng nếu thuộc các trường hợp sau:

– Tài khoản không do chính người học đứng tên;

– Tài khoản đã khai báo của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ( AGRIBANK) vì tài khoản của ngân hàng gây khó khăn cho hệ thống chuyển tiền của Nhà trường khi liên kết chuyển khoản;

– Người học chưa khai báo tài khoản ngân hàng; 

– Người học đã khai báo sai thông tin; 

– Người học thay đổi tài khoản ngân hàng. 

Thời gian khai báo tài khoản ngân hàng từ ngày ban hành thông báo đến hết 17g00 ngày 30/10/2020. 

Người học khai báo tài khoản bằng cách chọn đường dẫn sau: http://bit.ly/KhaiBaoNganHang

3. Nhà trường trong năm trước đã phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VIETINBANK) chi nhánh 7 thành phố Hồ Chí Minh mở thẻ cho toàn thể người học của Trường.

Người học có nhu cầu lấy thẻ đã được mở và kích hoạt tài khoản ngân hàng vui lòng liên hệ chi nhánh 7 (số 346, Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, Tp.HCM). Số điện thoại hỗ trợ: 0909076176 – anh Đồng (nhân viên phát hành thẻ ngân hàng).

Phòng Công tác sinh viên đề nghị người học tại mục 1 thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo và chấp hành đúng thời gian yêu cầu để công việc chung của Nhà trường được đảm bảo tiến độ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Khoa, Viện quản lý (để p/h t/h);

– Người học (để t/h);

– Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

Leave A Comment