Căn cứ thông tin từ phòng Quản lý chất lượng, Phòng Công tác sinh viên phối hợp thông báo đến sinh viên về kết quả đăng ký kiểm tra tiếng Anh đầu vào năm học 2021-2022 (Đợt 1) theo thông báo số 01/TB-QLCL ngày 17/11/2021 của Trưởng phòng Quản lý chất lượng.

Sinh viên tải và xem danh sách đã đăng ký và ca thi được bố trí tại đây. 

Mọi vấn đề liên quan đến quá trình đăng ký, bố trí ca thi, sinh viên liên hệ Phòng Quản lý chất lượng tại đây.

Trân trọng./.