TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Số: 01 /TB-QLCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc kiểm tra tiếng Anh đầu vào năm học 2021-2022 (Đợt 1)

——————–

1. Đối tượng tham gia và hình thức đăng ký

+ Sinh viên khóa 2021 và sinh viên các khóa cũ (2019, 2020) chưa tham gia kiểm tra hoặc chưa đạt kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào sẽ kiểm tra theo lịch sắp xếp của phòng Quản lý chất lượng.

+ Sinh viên đăng ký tham gia kiểm tra tiếng Anh đầu vào trước ngày 24/11/2021 tại:

-> Đường link: https://forms.gle/2Dhik1RGz9D1kBMw6

-> Hoặc quét mã code QR:

+ Sinh viên theo dõi danh sách phân các ca kiểm tra tại https://sv.ut.edu.vn/ vào ngày 25/11/2021.

Sinh viên có thể tải và xem danh sách đã đăng ký và bố trí các ca thi tại đây (cập nhật lúc 21g50 ngày 25/11/2021).

+ Sinh viên có thể tham gia kiểm tra thử tại https://courses.ut.edu.vn từ ngày 19/11/2021 (chọn mục Kiểm tra tiếng Anh đầu vào 2021).

2. Thời gian kiểm tra

– Thời gian: 01 ngày, 28/11/2021.

– Cụ thể các ca kiểm tra:

+ Buổi sáng: ca 1 (8g30 – 9g30), ca 2 (10g00 – 11g00);

+ Buổi chiều: ca 3 (14g00 – 15g00), ca 4 (15g30 – 16g30).

3. Lưu ý

+ Sinh viên trúng tuyển vào trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh chưa có chứng chỉ tiếng Anh theo quy định sẽ tham dự bài kiểm tra tiếng Anh đầu khóa để phân loại trình độ và xếp lớp học tiếng Anh tương ứng;

+ Sinh viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh theo quy định nếu không tham dự bài kiểm tra sẽ được xếp vào lớp có trình độ tiếng Anh thấp nhất;

+ Sinh viên đã có chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn theo quy định về chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ theo quyết định số 670/QĐ-ĐHGTVT ngày 25/9/2020 của trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh thì không cần tham dự kỳ kiểm tra này;

+ Sinh viên sử dụng tài khoản trang email cá nhân (mssv@ut.edu.vn) mà trường đã cung cấp để đăng nhập trang thi (exam.ut.edu.vn);

+ Sinh viên bật camera trong suốt quá trình thi;

+ Thông tin liên hệ khi cần hỗ trợ: phòng Quản lý chất lượng – phòng C003 – cơ sở 1 (số 02, đường Võ Oanh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), điện thoại (028) 35124146, email: qlcl@ut.edu.vn.

Nơi nhận:

– Q.Hiệu trưởng (để b/c);

– P.ĐT, TTDL&CNTT, BMNN (để t/hiện);

– Website ĐT, Cổng thông tin SV;

– Lưu: P.QLCL (Tú), 05.

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

(Đã ký)

TS. Lê Thị Linh Giang