BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Số: 206  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc Công bố dự thảo kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy

học kỳ 1 năm học 2020-2021

——————

Thực hiện Thông báo số 134/TB-ĐHGTVT ngày 09/3/2021 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc Hướng dẫn tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2020-2021;

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng cấp Khoa, Viện quản lý sinh viên,

Phòng Công tác sinh viên thông báo dự thảo kết quả đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:

1. Khoa, Viện quản lý, sinh viên tải và xem danh sách kết quả dự thảo đánh giá rèn luyện tại đây.

2. Khi sử dụng file mềm dự thảo kết quả đánh giá rèn luyện, các đơn vị và cá nhân cần lưu ý:

– File tổng hợp gồm nhiều sheet dữ liệu, cụ thể:

+ Data: sheet kết quả đánh giá dự thảo, có sự so sánh kết quả đánh giá giữa Khoa, Viện quản lý và Nhà trường.

+ KhoaDG: sheet kết quả đánh giá của Khoa, Viện quản lý.

+ KhaiBaoTT: sheet tổng hợp các trường hợp sinh viên đã thực hiện khai báo thông tin theo Thông báo số 49/TB-ĐHGTVT ngày 22/01/2021 về việc Yêu cầu người học cung cấp thông tin cá nhân thực hiện công tác quản lý trong quá trình đào tạo trong năm học 2020-2021.

+ BHYT: danh sách người học không chấp hành tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc tính đến 12/4/2021.

– Kết quả đánh giá do Khoa, Viện quản lý hiện có nhiều trường hợp chênh lệch với kết quả đánh giá cấp Trường vì lý do:

+ Khoa, Viện đánh giá mức điểm tiêu chí thành phần vượt khung điểm quy định tại quy chế đánh giá kết quả rèn luyện;

+Tổng điểm 5 tiêu chí cộng lại không trùng với tổng điểm đánh giá.

Khoa, Viện quản lý sinh viên có trách nhiệm kiểm tra lại việc đánh giá điểm từng tiêu chí, đảm bảo kết quả đánh giá phù hợp với minh chứng, quy chế của Nhà trường. Đặc biệt đối với các trường hợp đạt điểm tối đa của tiêu chí cần kiểm tra lại minh chứng cho phù hợp. Kết quả tổng điểm đánh giá phải bằng với tổng điểm của 5 tiêu chí thành phần cộng lại.

– Sinh viên kiểm tra kỹ lại Mã số sinh viên trong sheet “Data” và “KhoaDG”, nếu có sự khác biệt cần báo lại cho cán bộ lớp để phản hồi, điều chỉnh kết quả đánh giá cho đúng, đảm bảo quyền lợi cá nhân.

3. Các ý kiến phản hồi về kết quả dự thảo nêu trên thực hiện theo quy trình sau:

– Cá nhân sinh viên liên hệ với cán bộ lớp để tổng hợp ý kiến.

– Cán bộ lớp kiểm tra lại kết quả đánh giá và thông tin đến Khoa, Viện quản lý sinh viên.

– Khoa, Viện quản lý sinh viên phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp đánh giá lại kết quả rèn luyện theo đúng quy chế.

– Tổng hợp kết quả rèn luyện của những trường hợp thay đổi gửi về Nhà trường thông qua phòng Công tác sinh viên.

4. Thời gian Khoa, Viện, sinh viên phản hồi về kết quả dự thảo đánh giá rèn luyện đến hết 16g30 ngày 24/4/2021.

Sau thời gian này, nếu như không có ý kiến phản hồi thì kết quả dự thảo này coi như chính thức. Các điều chỉnh sẽ được Phòng Công tác sinh viên thông báo sau ngày 24/4/2021.

5. Khoa, Viện quản lý sinh viên thông báo đến sinh viên trong đơn vị để nắm kết quả và phản hồi theo thời hạn tại mục 4. Đồng thời kiểm tra lại các trường hợp tập thể lớp đang theo học chương trình liên thông, cá nhân sinh viên chưa thực hiện đánh giá rèn luyện để kịp thời bổ sung.

6. Ban cán sự các lớp sinh viên phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm, Khoa, Viện quản lý thông báo đến sinh viên và tiếp nhận ý kiến phản hồi của sinh viên, thực hiện theo quy trình tại mục 3, đảm bảo tiến độ thời gian đã nêu tại mục 4.

Phòng Công tác sinh viên kính đề nghị các đơn vị Khoa, Viện quản lý và sinh viên có liên quan thực hiện đúng và đảm bảo tiến độ thời gian đối với các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Các đơn vị liên quan (để p/h t/h);

– Người học (để t/h);

– Lưu: CT-SV (Đức), VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức