Bạn đang tại:---Về việc Gia hạn thêm thời gian người học thực hiện các yêu cầu của Nhà trường đầu năm học 2017-2018

Về việc Gia hạn thêm thời gian người học thực hiện các yêu cầu của Nhà trường đầu năm học 2017-2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 642  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Gia hạn thêm thời gian người học thực hiện các yêu cầu của Nhà trường

đầu năm học 2017-2018

Căn cứ nội dung Thông báo số 571/TB-ĐHGTVT ngày 22/8/2017 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc Bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển đối với khóa tuyển sinh năm 2016 và Thông báo số 585/TB-ĐHGTVT ngày 07/9/2017 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc Yêu cầu người học cung cấp thông tin cá nhân thực hiện công tác quản lý trong quá trình đào tạo trong năm học 2017-2018;

Căn cứ vào kết quả phản hồi của người học, Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên Nhà trường một số nội dung như sau:

1. Đối với thông báo báo số 571/TB-ĐHGTVT:

Tính đến sáng ngày 05/10/2017, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên vẫn chưa nhận được hồ sơ của một số lớp sinh viên như sau: KQ16A, VT16A và các lớp của hệ chất lượng cao (ngoại trừ lớp KT16CLCA, CX16CLCA, HH16CLC, CO16CLCB).

Một số hồ sơ lớp sinh viên gửi về vẫn còn thiếu hồ sơ một số sinh viên chưa chấp hành theo yêu cầu của Nhà trường.

2. Đối với thông báo số 585/TB-ĐHGTVT:

Tính đến 16g30 ngày 04/10/2017, đã có 7440 lượt sinh viên cung cấp thông tin (đạt 60% theo dữ liệu của tình trạng học tập của sinh viên), nhiều sinh viên khai báo nhầm nội dung vị trí thông tin cần cung cấp, khai báo sai mã số sinh viên.

Nhà trường đã tiến hành cập nhật vào hệ thống dữ liệu quản lý chung của Trường.

Nhà trường yêu cầu người học thực hiện một số yêu cầu như sau:

2.1. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân trong trang cá nhân sinh viên tại địa chỉ (http://sv.ut.edu.vn).

2.2. Các trường hợp đã khai báo nếu có sự sai sót thì tự điều chỉnh lại những thông tin cá nhân. Đối với trường hợp sai giới tính, nơi sinh thì sinh viên đề xuất trong mục “Đề xuất thông tin khác” sau khi chọn mục “Cập nhật thông tin cá nhân” trong trang cá nhân sinh viên.

2.3 Các trường hợp không cung cấp thông tin theo yêu cầu (theo danh sách đính kèm, tải tại đây) sẽ phải tiếp tục thực hiện yêu cầu của Nhà trường bằng cách chọn vào đường dẫn sau:

http://bit.ly/Khai_bao_thong_tin_sv

Đồng thời phải khai báo trong tài khoản cá nhân sinh viên.

3. Nhà trường gia hạn thời gian hoàn thành 2 thông báo nói trên đến hết 16g00 ngày 20/10/2017. Sinh viên phải thực hiện các yêu cầu như trong nội dung 2 thông báo đã nêu.

Trường hợp sinh viên không hoàn thành nội dung thông báo số 571/TB-ĐHGTVT, Nhà trường sẽ buộc sinh viên ngừng học vì lý do hồ sơ trúng tuyển nhập Trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo không đầy đủ.

Trường hợp sinh viên không hoàn thành nội dung thông báo số 585/TB-ĐHGTVT, Nhà trường sẽ trừ 10 điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2017-2018 và xem xét kỷ luật ở mức Khiển trách vì vi phạm quy định của Nhà trường.

4. Nhà trường đề nghị các Khoa/ Viện quản lý sinh viên đôn đốc, nhắc nhở người học thực hiện đúng yêu cầu đã đặt ra. 

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Các đơn vị thuộc Trường (để t/h);

– Lớp SV, SV thuộc diện thông báo (để t/h);

– Lưu: CT-SV, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Đồng Văn Hướng

2017-11-16T16:59:45+00:00 05/10/17|Thông báo|

Leave A Comment