Bạn đang tại:---Kết quả đánh giá sinh viên tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khóa năm học 2017-2018

Kết quả đánh giá sinh viên tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khóa năm học 2017-2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 386  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Công bố kết quả đánh giá sinh viên tham gia

“Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khoá năm học 2017-2018

——————-

Thực hiện Thông báo số 146/TB-ĐHGTVT ngày 15/3/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khoá năm học 2017-2018; Căn cứ vào kết quả đánh giá thu hoạch của người học tham gia học tập, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên thông báo đến các Khoa/ Viện quản lý và người học chương trình đại trà hệ chính quy đã tham gia đợt học tập một số nội dung như sau:

1. Danh sách những trường hợp không được công nhận bài thu hoạch kèm theo lý do được công bố theo Phụ lục 1 (tại tại đây).

2. Kết quả đánh giá sinh viên tham gia đợt học tập được công bố theo Phụ lục 2 (tải tại đây).

3. Sinh viên có ý kiến phản hồi về kết quả đánh giá thu hoạch vui lòng gửi thư điện tử (email) về địa chỉ Hộp thư Tiếp nhận ý kiến người học theo địa chỉ:

sinhviendonghanh@ut.edu.vn

Nội dung thư phải trình bày rõ lý do và thông tin của người gửi bao gồm: mã số sinh viên, họ và tên, lớp.

4. Thời gian xử lý ý kiến phản hồi về kết quả đánh giá thu hoạch từ ngày ra thông báo đến hết 16g30 ngày 13/7/2018.

5. Nhà trường đề nghị các Khoa/ Viện quản lý sinh viên phối hợp thông báo đến sinh viên. Đồng thời ghi nhận kết quả đánh giá nhằm phục vụ cho công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– P. Đào tạo, Khoa/ viện quản lý SV;

– Sinh viên;

– Lưu: CT-SV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTCT & QLSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

Leave A Comment