BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 880  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc Hướng dẫn tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy

Học kỳ 2 năm học 2019-2020

—————-

Thực hiện Quyết định số 97/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/3/2017 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ điều kiện thực tế, Nhà trường thông báo đến các Khoa/ Viện quản lý sinh viên, Ban cán sự lớp sinh viên và sinh viên hệ chính quy của Nhà trường về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

1. Tiến độ thời gian:

– Lớp sinh viên tiến hành tổ chức họp trực tuyến (online) đánh giá kết quả rèn luyện cấp Lớp, hoàn thành hồ sơ gửi về Khoa/ Viện quản lý từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/10/2020.

– Khoa/ Viện quản lý sinh viên gửi hồ sơ đề nghị xét điểm rèn luyện lên Hội đồng cấp Trường thông qua phòng Công tác sinh viên chậm nhất 16g30 ngày 23/10/2020.

– Phòng Công tác Quản lý sinh viên tổng hợp, thông tin công khai dự thảo kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên trước khi ban hành quyết định chính thức chậm nhất 16g30 ngày 30/10/2020.

– Sinh viên và các đơn vị phản hồi, khiếu nại, điều chỉnh, đánh giá bổ sung kết quả rèn luyện của sinh viên chậm nhất 16g30 ngày 13/11/2020.

Sau thời gian này, nếu không có ý kiến khiếu nại, phản hồi thì kết quả dự thảo coi như là kết quả chính thức. Phòng Công tác sinh viên tham mưu Ban Giám hiệu ban hành quyết định công nhận chính thức.

2. Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện:

2.1. Sinh viên tự đánh giá kết quả rèn luyện bằng cách hoàn thiện Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên (tải tại đây); sinh viên phải có diễn giải đầy đủ tương ứng với mức điểm tự đánh giá.

Sinh viên không in bản cứng Phiếu đánh giá mà chỉ gửi cho cán bộ lớp file mềm được lưu tên với định dạng “mã số sinh viên_họ và tên sinh viên không dấu”, ví dụ: 17540300xy_Nguyen Van A.

Sinh viên gửi kèm minh chứng thành tích đạt được liên quan về cho cán bộ lớp bằng cách chụp hình, gửi file mềm được lưu tên với định dạng “mã số sinh viên_họ và tên sinh viên không dấu_số thứ tự minh chứng”, ví dụ: 17540300xy_Nguyen Van A_1, 17540300xy_Nguyen Van A_2, …

Tham khảo cách tính và đánh giá điểm rèn luyện tại đây.

2.2. Cán bộ lớp tổng hợp file mềm Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cùng với minh chứng đi kèm tiến hành lập Bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên (file excel tải tại đây).

Gửi bảng tổng hợp kết quả cho giáo viên chủ nhiệm và sinh viên trong lớp trước khi tiến hành họp trực tuyến với tập thể lớp để đánh giá kết quả rèn luyện.

2.3. Giáo viên chủ nhiệm lớp sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến (https://courses.ut.edu.vn/) hoặc các công cụ khác; tạo buổi họp lớp trực tuyến; phối hợp với cán bộ lớp thông báo cụ thể đến sinh viên thời gian tổ chức họp lớp, đảm bảo đầy đủ số lượng sinh viên tham gia.

Quá trình họp đánh giá kết quả rèn luyện phải được ghi lại bằng biên bản, file mềm (tải tại đây).

2.4. Cán bộ lớp hoàn thiện file tổng hợp kết quả rèn luyện sinh viên lớp dựa trên kết quả đánh giá được tập thể lớp thống nhất và có ý kiến của giáo viên chủ nhiệm.

Tạo thư mục có tên là tên lớp (ví dụ QX16A) và tải toàn bộ các file mềm của sinh viên trong lớp bao gồm cả bảng tổng hợp ở trên.

Copy thư mục chứa tài liệu đánh giá kết quả rèn luyện của lớp vào thư mục trực tuyến (google drive) của Nhà trường vào đúng thư mục của Khoa/ Viện quản lý tại địa chỉ:

https://bit.ly/DGRL_2_19-20

Việc tải tài liệu lên thư mục của Trường tại bước này được coi là việc xác nhận hoàn thành đánh giá kết quả rèn luyện cấp Lớp do vậy cán bộ lớp cần lưu ý việc cập nhật các file đều phải là các file kết quả cuối cùng bao gồm cả các file cập nhật từ phía cá nhân sinh viên trong lớp.

2.5. Hội đồng đánh giá rèn luyện cấp Khoa/ Viện truy cập vào thư mục trực tuyến tại mục 2.4 để lấy tài liệu từ các lớp và tiến hành họp đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên cấp Khoa, Viện theo quy định.

Hình thức tổ chức họp hội đồng cấp Khoa/ Viện tuỳ vào điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Hội đồng cấp Khoa/ Viện gửi hồ sơ kết quả đánh giá về Hội đồng cấp Trường thông qua hộp thư đơn vị Phòng Công tác sinh viên bằng file mềm thông qua hệ thống tin nội bộ của Trường. Riêng Biên bản họp xét kết quả rèn luyện Khoa/ Viện quản lý cần nộp kèm bản cứng có đầy đủ chữ ký theo mẫu yêu cầu.

3. Nhà trường yêu cầu các đơn vị khác liên quan đến quy trình đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo quy chế thực hiện nghiêm túc việc phối hợp, hỗ trợ các Khoa/ Viện quản lý sinh viên, Phòng Công tác sinh viên trong công tác đánh giá kết quả rèn luyện, cụ thể:

– Phòng Kế hoạch – Tài vụ cung cấp cho các Khoa/ Viện quản lý sinh viên danh sách sinh viên nợ học phí không có lý do chính đáng trong học kỳ.

– Phòng Tổ chức – Hành chính cung cấp cho các Khoa/ Viện quản lý sinh viên danh sách sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ đóng bảo hiểm y tế theo Luật trong học kỳ.

– Phòng Khoa học công nghệ, Nghiên cứu và phát triển cung cấp cho các Khoa/ Viện quản lý sinh viên danh sách sinh viên có thành tích về nghiên cứu Khoa học cấp trường trở lên.

– Phòng Quản lý chất lượng cung cấp cho các Khoa/ Viện quản lý sinh viên danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi các môn đảm nhận tổ chức.

– Phòng Công tác sinh viên (bộ phận quản lý khu Nội trú quận 2) cung cấp cho các Khoa/ Viện quản lý sinh viên danh sách: Tổ tự quản Khu nội trú, Lầu trưởng, Lầu phó; danh sách sinh viên vi phạm kỷ luật cấp khu Nội trú; danh sách sinh viên có thành tích xuất sắc trong quá trình sinh hoạt, đóng góp cho hoạt động của Khu nội trú.

– Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường cung cấp cho các Khoa/ Viện quản lý sinh viên danh sách cập nhật mới trong học kỳ gồm:

+ Danh sách cán bộ Đoàn – Hội cấp Khoa và bản đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ cấp Khoa theo danh sách đã cung cấp.

+ Danh sách cán bộ Đoàn – Hội cấp Trường và bản đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ cấp Trường theo danh sách đã cung cấp.

+ Danh sách Ban chủ nhiệm các CLB – Đội – Nhóm trực thuộc Đoàn – Hội cấp Trường.

– Văn phòng Đảng ủy cung cấp danh sách sinh viên giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư chi bộ sinh viên để theo dõi và xử lý khi đánh giá rèn luyện.

– Ban chủ nhiệm Khoa/ Viện quản lý sinh viên có trách nhiệm theo dõi, xác nhận các sinh viên có thành tích hoặc tham gia các hoạt động học thuật, rèn luyện, văn hóa – văn nghệ – thể dục thể thao do cấp Khoa/ Viện tổ chức nếu không cấp giấy chứng nhận cho sinh viên bằng các danh sách có xác nhận của lãnh đạo Khoa.

– Phòng Công tác sinh viên cung cấp danh sách tổng hợp việc theo dõi trừ điểm rèn luyện sinh viên trong học kỳ đối với các trường hợp vi phạm quy định của Nhà trường mà đơn vị được phân công theo dõi.

Các danh sách liên quan nêu tại mục 3 phải có đầy đủ thông tin gồm: mã số sinh viên, họ và tên, lớp của sinh viên, nội dung của từng loại danh sách được cung cấp. Danh sách được cung cấp dưới dạng file mềm và tải vào thư mục có tên “Danh_sach” trong thư mục chung của Nhà trường tại mục 2.4.

Thời hạn để các đơn vị tải danh sách lên thư mục chung của Nhà trường chậm nhất là 16g30 ngày 09/10/2020.

4. Nhà trường giao Phòng Công tác sinh viên phối hợp với giáo vụ các Khoa/ Viện quản lý sinh viên theo dõi việc hoàn thành các nhiệm vụ đã giao nói trên của các đơn vị liên quan, báo cáo với Ban Giám hiệu và Phòng Tổ chức – Hành chính để có biện pháp xử lý, đánh giá thi đua theo quy định.

Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị các Khoa/ Viện quản lý sinh viên, các đơn vị phòng/ ban chức năng liên quan thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và hiệu quả để công tác đánh giá điểm rèn luyện và xét thi đua khen thưởng cho sinh viên được đúng, công bằng và minh bạch.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Các đơn vị liên quan (để p/h t/h);

– Sinh viên (để t/h);

– Lưu: CT-SV, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương