Bạn đang tại:---Danh sách sinh viên được đề nghị xóa tên từ khoa Điện_ĐTVT và Cơ khí

Danh sách sinh viên được đề nghị xóa tên từ khoa Điện_ĐTVT và Cơ khí

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v: Danh sách sinh viên dự kiến xóa tên khỏi dữ liệu quản lý

Căn cứ vào dữ liệu theo dõi học tập trong các học kỳ vừa qua và theo đề nghị của các khoa quản lý sinh viên, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên thông báo đến các sinh viên đang theo học hệ chính quy tại Trường về Danh sách dự kiến đề nghị được xóa tên khỏi dữ liệu quản lý như sau:

1. Danh sách sinh viên khoa Điện – Điện tử viễn thông. 

2. Danh sách sinh viên khoa Cơ khí. 

Những sinh viên có tên nêu trên nếu có vướng mắc, vui lòng phản hồi về khoa quản lý sinh viên chậm nhất 16g30 ngày 23 tháng 5 năm 2017. 

Sau thời gian này, nếu sinh viên không phản hồi, Nhà trường sẽ ban hành quyết định xóa tên sinh viên ra khỏi dữ liệu quản lý, tương đương với việc sinh viên sẽ không được ghi nhận còn theo học tại Nhà trường nữa.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Sinh viên;

– Website CTSV;

– Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTCT & QLSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

 

 

Sinh viên có tên trong danh sách dưới đây nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ với khoa quản lý sinh viên.

Thời gian phản hồi trong vòng 15 ngày, hạn cuối là 16g30 ngày 23-5-2017.

Sau thời gian này, Nhà trường sẽ có quyết định chính thức

2017-09-29T11:01:57+00:00 01/09/17|Thông báo|

Leave A Comment