BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO SỐ 5

Về việc công bố dự thảo kết quả đánh giá học tập

“Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2020-2021

————————–

Căn cứ Thông báo số 860/TB-ĐHGTVT ngày 09/9/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc Tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông báo số 321/TB-ĐHGTVT ngày 11/5/2021 của Nhà trường về việc Về việc hoàn thành “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2020-2021;

Nhà trường thông báo đến người học khoá 2020 đang học tập trình độ đại học chính quy chương trình đại trà về việc dự thảo kết quả đánh giá học tập “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2020-2021 như sau:

1. Dự thảo kết quả đánh giá người học đã tham gia sinh hoạt tải và xem tại đây.

2. Người học có ý kiến liên quan kết quả dự thảo nói trên vui lòng phản hồi về Nhà trường qua Hộp thư Tiếp nhận ý kiến người học có địa chỉ email: sinhviendonghanh@ut.edu.vn.

Thời gian phản hồi từ ngày ra thông báo đến hết 17g00 ngày 31/7/2021. Sau thời gian này, Nhà trường sẽ không tiếp nhận thêm các ý kiến liên quan đến kết quả dự thảo và sẽ công bố lại kết quả chính thức trên website phòng Công tác sinh viên.

Người học khi phản hồi cần cung cấp đầy đủ thông tin bao gồm: mã số sinh viên, họ tên và lý do cụ thể. Những thư không cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu, Nhà trường sẽ không trả lời.

Nhà trường đề nghị Khoa, Viện phối hợp, thông tin đến người học trong đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh yêu cầu của thông báo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Các đơn vị thuộc Trường (để p/h t/h); 

– Người học (để t/h); 

– Lưu: CTSV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức