Căn cứ các Quyết định của Nhà trường về việc công nhận học kỳ 1 năm học 2019-2020, Phòng Công tác sinh viên thông tin đến người học và các đơn vị quản lý kết quả chính thức như sau:

Người học tải và xem kết quả tại đây. 

Căn cứ kết quả này, các đơn vị quản lý sẽ triển khai việc xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 theo quy định.

Phòng Công tác sinh viên.