BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Số: 335 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc Tiếp nhận yêu cầu và xử lý công việc hành chính đối với người học

trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19

——————–

Căn cứ Công văn số 1749/UNBD-VX ngày 30/5/2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông báo của Nhà trường về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 vào ngày 30/5/2021.

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể người học đang học hệ chính quy, chương trình đại trà một số nội dung như sau:

1. Người học không đến Trường liên hệ trực tiếp các công việc liên quan đến phòng Công tác sinh viên kể từ ngày ban hành thông báo đến khi có hướng dẫn mới.

2. Người học có nhu cầu hỗ trợ về công việc hành chính thực hiện theo các bước sau:

2.1. Truy cập vào cổng “Hệ thống hỗ trợ trực tuyến” của Nhà trường có địa chỉ tại     http://support.ut.edu.vn/

2.2. Chọn nút “Đăng nhập” ở góc trên cùng bên tay phải và đăng nhập bằng tài khoản hệ thống thông tin nội bộ sinh viên.

2.3. Chọn nút “Tạo hỗ trợ mới

2.4. Tại mục “Chủ đề Trợ giúp” chọn “Phòng CTSV / Hộp thư góp ý” và điền các thông tin cần hỗ trợ.

Lưu ý:

Phần “Tiêu đề hỗ trợ” phải viết thật ngắn gọn.

Phần nội dung yêu cầu hỗ trợ phải ghi chi tiết ở ô phía dưới.

2.5. Sau khi hoàn thành nội dung yêu cầu, người học chọn nút “Gởi đi” và chờ Phòng Công tác sinh viên trả lời phản hồi.

2.6. Người học kiểm tra thường xuyên yêu cầu của mình được xử lý và giải đáp cụ thể tại cổng “Hệ thống hỗ trợ trực tuyến” bằng cách đăng nhập như mục 2.1 và 2.2. Sau đó chọn đến nút “Lệnh” hoặc chọn vào các tiêu đề đã gửi yêu cầu hỗ trợ để xem trạng thái hay kết quả được giải quyết.

3. Mọi thắc mắc hay liên hệ hỗ trợ khác, người học vui lòng liên hệ qua số điện thoại – zalo: 0979725241 (thầy Nguyễn Minh Đức – Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Các đơn vị thuộc Trường (để p/h t/h);

– Người học (để t/h);

– Lưu: VT, CTSV (Đức).

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức