Bạn đang tại:---Thông báo V/v Thay đổi thời gian sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá 2015

Thông báo V/v Thay đổi thời gian sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá 2015

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 671  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi thời gian sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khoá 2015

——————

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên thông báo đến các tân sinh viên khoá 2015 các lớp TN15, KT15A, KT15B, KT15D, CN15A, CN15B, KQ15A, KQ15B, KT15C; sinh viên học chương trình chất lượng cao; sinh viên khoa Kỹ thuật tàu thuỷ và sinh viên khoa Công trình giao thông về việc thay đổi thời gian sinh hoạt như sau:

1. Sinh viên theo học chương trình chất lượng cao nếu trùng lịch học tập do Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (IEC) đã sắp xếp thì chủ động lựa chọn các buổi sinh hoạt công dân – sinh viên khác trong lịch chung của toàn trường để sinh hoạt thay thế.

2. Đối với các tân sinh viên khoá 2015 các lớp TN15, KT15A, KT15B, KT15D; sinh viên khoa Kỹ thuật tàu thuỷ và sinh viên khoa Công trình giao thông đang có lịch sinh hoạt cũ như sau:

Buổi 4

TN15, KT15A, KT15B, KT15D

24/9/2015, Thứ 5, Buổi sáng

Buổi 4

CN15A, CN15B, KQ15A, KQ15B, KT15C

24/9/2015, Thứ 5, Buổi chiều

Buổi 7a

Khoa Kỹ thuật tàu thuỷ

27/9/2015, Chủ nhật, Buổi sáng

Buổi 7b

Khoa Kỹ thuật tàu thuỷ

27/9/2015, Chủ nhật, Buổi sáng

Buổi 7a

Khoa Công trình giao thông

27/9/2015, Chủ nhật, Buổi chiều

Buổi 7b

Khoa Công trình giao thông

27/9/2015, Chủ nhật, Buổi chiều

Lịch sinh hoạt này được thay đổi lại như sau:

Buổi 4

TN15, KT15A, KT15B, KT15D

22/10/2015, Thứ 5, Buổi sáng

Buổi 4

CN15A, CN15B, KQ15A, KQ15B, KT15C

22/10/2015, Thứ 5, Buổi chiều

Buổi 7a + 7b

Khoa Kỹ thuật tàu thuỷ

Nghỉ hoàn toàn nội dung này, Khoa quản lý sẽ tổ chức chương trình đón tân sinh viên riêng của khoa, sinh viên chờ thông báo của khoa quản lý

Buổi 7a

Khoa Công trình giao thông

18/10/2015, Chủ nhật, Buổi chiều

Buổi 7b

Khoa Công trình giao thông

18/10/2015, Chủ nhật, Buổi chiều

Địa điểm và thời gian biểu học tập được giữ như cũ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Lớp SV;

– Lưu: CT-SV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTCT & QLSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

Leave A Comment