Bạn đang tại:--, Sinh hoạt giữa khóa-Kết quả điểm danh chính thức, đánh giá thu hoạch chính trị giữa khóa và cuối khóa năm học 2015_2016

Kết quả điểm danh chính thức, đánh giá thu hoạch chính trị giữa khóa và cuối khóa năm học 2015_2016

Phụ lục 1: Kết quả điểm danh chính thức và đánh giá thu hoạch sinh hoạt giữa khóa năm học 2015-2016

Phụ lục 2: Kết quả điểm danh chính thức, thu tiền và đánh giá thu hoạch sinh hoạt cuối khóa năm học 2015-2016

Leave A Comment