Bạn đang tại:---Danh sách sinh viên bị buộc thôi học vì tự ý nghỉ học quá thời gian quy định theo Quy chế công tác sinh viên

Danh sách sinh viên bị buộc thôi học vì tự ý nghỉ học quá thời gian quy định theo Quy chế công tác sinh viên

Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-ĐHGTVT ngày 01/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, về việc ban hành Quy chế Công tác sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy,

Nhà trường đã ban hành:

– Quyết định số 606/QĐ-ĐHGTVT ngày 06/9/2019

– Quyết định số 06/QĐ-ĐHGTVT ngày 08/01/2020

– Quyết định số 80/QĐ-ĐHGTVT ngày 05/3/2020

về việc Buộc thôi học sinh viên với lý do Tự ý nghỉ học quá thời gian quy định.

Danh sách sinh viên cụ thể tải và xem bằng cách chọn vào tên quyết định ở trên.

Sinh viên có khiếu nại về các quyết định nêu trên vui lòng liên hệ với Khoa, Viện quản lý sinh viên và phòng Công tác sinh viên.

Phòng Công tác sinh viên.

 

 

2020-03-05T10:36:41+00:00 08/01/20|Kỷ luật, Văn bản - Biểu mẫu|

Leave A Comment