Bạn đang tại:-Chức năng, nhiệm vụ P.CTSV
Chức năng, nhiệm vụ P.CTSV 2019-10-22T16:37:03+00:00

——————–o0o——————–

(Trích Quyết định số 460/QĐ-ĐHGTVT ngày 04/10/2011 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh về quy chế tổ chức và hoạt động các phòng, ban, trung tâm và Quyết định số 150/QĐ-ĐHGTVT ngày 08/5/2017 của của Hiệu Trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung chức năng và nhiệm vụ cho Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên)

Chức năng:

Phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tuyên truyền và giáo dục chính trị – tư tưởng cho cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường đảm bảo đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; quản lý sinh viên và hỗ trợ, tư vấn cho sinh viên về học tập, nghiên cứu khoa học và đời sống.

Nhiệm vụ

a) Về chính trịtư tưởng

– Tổ chức triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt công dân, học tập nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

– Tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề về tình hình thời sự trong nước, quốc tế theo định hướng của Nhà nước và quy định của Nhà trường;

– Nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, giảng viên và sinh viên, đề xuất với Hiệu trưởng có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp và kịp thời; thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và Nhà trường cho cán bộ, giáo viên, sinh viên;

– Theo dõi các thông tin có liên quan đến nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời báo cáo cho Hiệu trưởng và đề xuất biện pháp xử lý thông tin;

– Tham gia quản lý và khai thác các phương tiện thông tin tuyên truyền trong trường phục vụ công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị – tư tưởng;

– Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong nước và quốc tế nhằm giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng, truyền thống của ngành, của trường trong cán bộ, giảng viên và sinh viên;

– Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên và đề xuất với Đảng uỷ, Hiệu trưởng các chủ trương, biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho sự phấn đấu, rèn luyện của sinh viên.

b) Quản lý sinh viên

– Chủ trì và phối hợp với các phòng ban liên quan và các khoa tổ chức tiếp nhận sinh viên trúng tuyển vào nhập học;

– Tổ chức học tập sinh hoạt chính trị đầu năm, đầu khóa và cuối khóa; phổ biến nội quy và các quy chế về quản lý sinh viên, sinh viên nội trú, sinh viên ngoại trú, đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên;

– Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc thực hiện các chế độ chính sách về học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và các chế độ khác liên quan của sinh viên; quản lý và giải quyết chế độ chính sách đối với lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại trường;

– Chịu trách nhiệm thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác sinh viên;

– Phối hợp với các khoa quản lý sinh viên chỉ đạo công tác cán bộ lớp và quản lý sinh viên theo các khoa;

– Phối hợp với phòng Đào tạo và các khoa quản lý sinh viên quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập theo quy định của Nhà trường;

– Phối hợp với Ban quản lý Khu nội trú quản lý sinh viên nội trú theo quy chế sinh viên nội trú;

– Phối hợp với các khoa, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, chính quyền địa phương nơi sinh viên thường trú hoặc tạm trú tổ chức quản lý các sinh viên ngoại trú, đánh giá kết quả rèn luyện theo nội dung quy chế quản lý sinh viên ngoại trú;

– Phối hợp với các ngành, các cấp, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nơi trường đóng; giải quyết các vụ việc, các vấn đề liên quan đến sinh viên; hướng dẫn sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, nội quy và quy chế của nhà trường;

– Cấp, xác nhận các giấy tờ có liên quan đến sinh viên theo thẩm quyền;

– Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thi đua, khen thưởng trong sinh viên; tham mưu tổ chức các Hội đồng Khen thưởng – kỷ luật để biểu dương, khen thưởng những sinh viên có những thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện, công tác Đoàn – Hội, hoạt động phong trào và xử lý những sinh viên vi phạm pháp luật, nội quy và quy chế;

– Phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội; các phong trào tình nguyện;

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các Hội thi Olympic, Hội thi tay nghề; tổ chức đội tuyển sinh viên tham gia các cuộc thi các cấp;

– Phối hợp với trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, lấy ý kiến của cựu sinh viên về công tác đào tạo của trường;

– Thực hiện công tác tư vấn việc làm, tư vấn tâm lý và các vấn đề xã hội cho sinh viên.

——————–o0o——————–