Bạn đang tại:-Chức năng, nhiệm vụ P.CTCT&QLSV
Chức năng, nhiệm vụ P.CTCT&QLSV 2017-11-16T12:24:05+00:00

(Trích Quyết định số 460/QĐ-ĐHGTVT ngày 04/10/2011 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh về quy chế tổ chức và hoạt động các phòng, ban, trung tâm và Quyết định số 150/QĐ-ĐHGTVT ngày 08/5/2017 của của Hiệu Trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung chức năng và nhiệm vụ cho Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên)

Chức năng:

Phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tuyên truyền và giáo dục chính trị – tư tưởng cho cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường đảm bảo đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; quản lý sinh viên và hỗ trợ, tư vấn cho sinh viên về học tập, nghiên cứu khoa học và đời sống.

Nhiệm vụ

a) Về chính trịtư tưởng

– Tổ chức triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt công dân, học tập nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

– Tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề về tình hình thời sự trong nước, quốc tế theo định hướng của Nhà nước và quy định của Nhà trường;

– Nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, giảng viên và sinh viên, đề xuất với Hiệu trưởng có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp và kịp thời; thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và Nhà trường cho cán bộ, giáo viên, sinh viên;

– Theo dõi các thông tin có liên quan đến nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời báo cáo cho Hiệu trưởng và đề xuất biện pháp xử lý thông tin;

– Tham gia quản lý và khai thác các phương tiện thông tin tuyên truyền trong trường phục vụ công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị – tư tưởng;

– Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong nước và quốc tế nhằm giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng, truyền thống của ngành, của trường trong cán bộ, giảng viên và sinh viên;

– Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên và đề xuất với Đảng uỷ, Hiệu trưởng các chủ trương, biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho sự phấn đấu, rèn luyện của sinh viên.

b) Quản lý sinh viên

– Chủ trì và phối hợp với các phòng ban liên quan và các khoa tổ chức tiếp nhận sinh viên trúng tuyển vào nhập học;

– Tổ chức học tập sinh hoạt chính trị đầu năm, đầu khóa và cuối khóa; phổ biến nội quy và các quy chế về quản lý sinh viên, sinh viên nội trú, sinh viên ngoại trú, đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên;

– Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc thực hiện các chế độ chính sách về học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và các chế độ khác liên quan của sinh viên; quản lý và giải quyết chế độ chính sách đối với lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại trường;

– Chịu trách nhiệm thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác sinh viên;

– Phối hợp với các khoa quản lý sinh viên chỉ đạo công tác cán bộ lớp và quản lý sinh viên theo các khoa;

– Phối hợp với phòng Đào tạo và các khoa quản lý sinh viên quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập theo quy định của Nhà trường;

– Phối hợp với Ban quản lý Khu nội trú quản lý sinh viên nội trú theo quy chế sinh viên nội trú;

– Phối hợp với các khoa, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, chính quyền địa phương nơi sinh viên thường trú hoặc tạm trú tổ chức quản lý các sinh viên ngoại trú, đánh giá kết quả rèn luyện theo nội dung quy chế quản lý sinh viên ngoại trú;

– Phối hợp với các ngành, các cấp, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nơi trường đóng; giải quyết các vụ việc, các vấn đề liên quan đến sinh viên; hướng dẫn sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, nội quy và quy chế của nhà trường;

– Cấp, xác nhận các giấy tờ có liên quan đến sinh viên theo thẩm quyền;

– Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thi đua, khen thưởng trong sinh viên; tham mưu tổ chức các Hội đồng Khen thưởng – kỷ luật để biểu dương, khen thưởng những sinh viên có những thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện, công tác Đoàn – Hội, hoạt động phong trào và xử lý những sinh viên vi phạm pháp luật, nội quy và quy chế;

– Phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội; các phong trào tình nguyện;

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các Hội thi Olympic, Hội thi tay nghề; tổ chức đội tuyển sinh viên tham gia các cuộc thi các cấp;

– Phối hợp với trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, lấy ý kiến của cựu sinh viên về công tác đào tạo của trường;

– Thực hiện công tác tư vấn việc làm, tư vấn tâm lý và các vấn đề xã hội cho sinh viên.

c) Quản trị trang thông tin điện tử (Website) và các phương tiện truyền thông khác

– Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc điều hành, quản lý và phát triển trang thông tin điện tử của Nhà trường;

– Trực tiếp quản lý nội dung thông tin trên Website tiếng Việt, tiếng Anh của Nhà trường nhằm phục vụ công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đồng thời quảng bá rộng rãi hình ảnh của Trường;

– Tư vấn và kiểm soát nội dung website của các đơn vị thuộc Trường nhằm đảm bảo tính thống nhất về thông tin và phát huy hình ảnh thương hiệu của Nhà trường;

– Xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan đến hoạt động Website và trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành;

– Cung cấp thông tin, dịch vụ lên Internet theo quy định pháp luật, theo chỉ đạo của Bộ, ngành liên quan và Nhà trường;

– Quản lý các phương tiện truyền thông khác trong khuôn viên Nhà trường (bảng thông báo, bảng điện tử, pano – áp phích…);

– Kiểm soát nội dung các khẩu hiệu tuyên truyền trong khuôn viên Nhà trường (trừ các khẩu hiệu của Đảng, đoàn thể chính trị).

d) Hoạt động thông tin, truyền thông

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nghiên cứu nhằm định vị thương hiệu của Trường;

– Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu theo từng giai đoạn phù hợp với mục tiêu phát triển của Trường;

– Đề xuất và thực hiện các hoạt động cụ thể nhằm quản lý, củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu của Trường; quảng bá hình ảnh thương hiệu của Trường với xã hội;

– Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc biên tập, xuất bản các ấn phẩm truyền thông gồm: phim tài liệu, video clip, brochure, tờ thông tin quảng cáo, tập san… giới thiệu về Trường.

– Tổng hợp các thông tin, hình ảnh hoạt động của Nhà trường và truyền tải kịp thời đến cán bộ, giảng viên và sinh viên qua các phương tiện truyền thông;

– Tổng hợp các thông tin báo chí có liên quan đến ngành và Nhà trường, báo cáo với Hiệu trưởng và các đơn vị có liên quan;

– Là đầu mối tổ chức họp báo, dự thảo thông cáo báo chí; liên hệ mời các cơ quan báo chí, truyền thông tham dự và đưa tin về hoạt động của Nhà trường;

– Là đầ mối làm việc và tiếp nhận các nội dung yêu cầu của phóng viên báo chí đến liên hệ làm việc với Trường và báo cáo Hiệu trưởng;

– Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Trường và các đối tác để thông tin, tuyên truyền về Trường qua các phương tiện truyền thông đại chúng;

– Đầu mối tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác truyền thông, quan hệ công chúng cho cán bộ, sinh viên trong Trường;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

——————–o0o——————–