Bạn đang tại:-, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu-Xử lý người học không nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển khóa tuyển sinh năm 2018

Xử lý người học không nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển khóa tuyển sinh năm 2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 878  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Xử lý người học không nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển

khóa tuyển sinh năm 2018

———————

Căn cứ nội dung Thông báo số 445/TB-ĐHGTVT ngày 08/7/2019 về việc Bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển đối với khóa tuyển sinh năm 2018;

Căn cứ kết quả nộp bổ sung hồ sơ từ các lớp khoá 2018 và việc phản hồi của người học theo nội dung Thông báo số 705/TB-ĐHGTVT ngày 21/10/2019 về việc kết quả nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển đối với khoá tuyển sinh năm 2018,

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể người học khoá 2018 (ngoài trừ chương trình liên thông chính quy) về việc xử lý người học không chấp hành yêu cầu của Nhà trường như sau:

1. Danh sách người học đang theo học hệ Đại học chính quy khóa 2018 (ngoại trừ chương trình liên thông chính quy) đã nộp bản sao Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông tính đến 16g30 ngày 07/11/2019 tải và và xem tại đây.

2. Người học chưa nộp bổ sung hồ sơ sinh viên theo yêu cầu sẽ bị tạm khóa truy cập tài khoản thông tin nội bộ cá nhân của người học cho đến khi người học thực hiện nghĩa vụ theo yêu cầu của Nhà trường.

3. Trong trường hợp danh sách tại mục 1 có sai sót, người học liên hệ với Phòng Công tác sinh viên (phòng A.007, khu A, cơ sở chính) qua số điện thoại 028.3512.5081 để phản ánh và được hỗ trợ kiểm tra lại hồ sơ.

Nhà trường để nghị các Khoa/ Viện quản lý người học, cán bộ lớp triển khai thông báo này đến cụ thể từng người học trong đơn vị. Đồng thời Nhà trường yêu cầu toàn thể người học thuộc đối tượng trong thông báo thực hiện nghiêm túc các nội dung đã nêu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Khoa/ Viện quản lý (để t/h);

– Lớp SV, người học (để t/h);

– Lưu: VT, CT-SV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

 

 

Leave A Comment