BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Số: 346 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc triển khai chương trình đào tạo kỹ năng

giao tiếp – thuyết trình miễn phí cho sinh viên

—————–

Căn cứ Thư ngỏ của Ban Giám đốc Công ty An Phát Thịnh Vượng (thuộc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam) về việc tài trợ khoá đào tạo kỹ năng giao tiếp – thuyết trình cho sinh viên,

Nhà trường thông báo đến sinh viên toàn Trường có nhu cầu đăng ký chương trình như sau:

1. Đối tượng tham gia: sinh viên hệ chính quy đang học tập tại Trường.

2. Số lượng: 30 sinh viên.

3. Hình thức đào tạo

– Miễn phí 100%.

– Học trực tiếp tại Văn phòng Công ty An Phát Thịnh Vượng (số 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP.HCM).

4. Thời gian học tập

– Số giờ đào tạo: 18 giờ (khoảng 06 buổi).

– Buổi học: Chiều thứ 6 (từ 14g00 đến 17g00) hàng tuần, bắt đầu từ 08/7/2022.

5. Quyền lợi khi tham gia

– Sinh viên được đào tạo và cung cấp các giáo trình miễn phí liên quan đến chương trình đào tạo giao tiếp – thuyết trình.

– Sinh viên được công ty cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khoá học.

– Sinh viên không bị ràng buộc phải cam kết tham gia các chương trình liên quan đến công ty sau khi kết thúc đào tạo.

– Sinh viên có cơ hội được thực tập và làm việc tại công ty nếu mong muốn sau đào tạo.

6. Cách thức đăng ký

– Sinh viên có nhu cầu đăng ký và xác định tham gia đầy đủ các buổi học đăng ký bằng cách gửi tin nhắn SMS về số điện thoại thầy Nguyễn Minh Đức – Phòng Công tác sinh viên Trường – Điện thoại 0979725241. Nội dung SMS tối thiểu cần có: Mã số sinh viên – Họ và tên sinh viên.

– Trong trường hợp số lượng sinh viên Trường không đủ 30 sinh viên thì công ty có thể điều chỉnh hoặc ghép chung với các lớp khác và ngày học tập có thể sẽ thay đổi so với kế hoạch đã thông báo tại mục 4.

– Sinh viên có thể tham khảo chương trình đào tạo đã được triển khai tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tại đây.

Nhà trường đề nghị sinh viên có mong muốn cần xem xét kỹ yêu cầu và đăng ký sớm để Phòng Công tác sinh viên và công ty bố trí các công tác cần thiết cho lớp học.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Tập thể lãnh đạo (để b/c);

– Khoa, Viện quản lý (để p/h t/h); 

– Người học (để t/h);

– Lưu: VT, CTSV (Đức-03b).

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Minh Đức