Bạn đang tại:---Triển khai bổ sung lần 1 lấy ý kiến người học về công tác đào tạo, phục vụ nhằm đo lường mức độ hài lòng của người học năm học 2017-2018

Triển khai bổ sung lần 1 lấy ý kiến người học về công tác đào tạo, phục vụ nhằm đo lường mức độ hài lòng của người học năm học 2017-2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 320  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức triển khai bổ sung lần 1 lấy ý kiến người học về công tác đào tạo, phục vụ nhằm đo lường mức độ hài lòng của người học năm học 2017-2018

———————

Thực hiện Quyết định số 1603/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công” năm 2017;

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác sinh viên năm học 2017-2018 đối với sinh viên hệ chính quy; Căn cứ kết quả số lượng người học tham gia khảo sát theo nội dung thông báo số 177/TB-ĐHGTVT ngày 23/3/2018,

Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh triển khai bổ sung lần 1 hoạt động lấy ý kiến người học về công tác đào tạo, phục vụ nhằm đo lường mức độ hài lòng của người dân, người học năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia:

Người học đang theo học các chương trình thuộc hệ chính quy (đại học đại trà, đại học chất lượng cao, đại học liên thông, cao đẳng).

Danh sách cụ thể bổ sung người học tham gia theo khoa/ viện quản lý sinh viên tải và xem Phụ lục 1 tại đây (thực hiện theo hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 2329/QĐ-BGDĐT ngày 11/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ công cụ khảo sát và tài liệu hướng dẫn triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công).

Danh sách theo dõi việc tham gia khảo sát của người học theo nội dung thông báo số 177/TB-ĐHGTVT ngày 23/3/2018 người học có thể tải và xem Phụ lục 2 tại đây. 

2. Hình thức tham gia:

– Bắt buộc.

– Người học tham gia khảo sát ý kiến bằng hình thức điền các phiếu theo mẫu có sẵn của Nhà trường.

– Khảo sát tại hội trường/ lớp học theo bố trí và sự phân công của Nhà trường.

3. Thời gian, địa điểm tham gia:

– Thời gian: Chủ nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2018 (các ca khảo sát được công bố kèm với danh sách người học tại mục 1).

– Địa điểm: Hội trường A, cơ sở chính.

4. Nội dung khảo sát: như thông báo số 177/TB-ĐHGTVT ngày 23/3/2018.

5. Phân công nhiệm vụ:

– Nhà trường giao phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (gọi tắt là P.CTSV) chủ trì, phối hợp với Tổ Công tác Khảo sát, lấy ý kiến người học phục cụ đo lường mức độ hài lòng của người học năm học 2017-2018 và các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

– Các Khoa, Viện quản lý sinh viên, phòng ban chức năng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với P.CTSV để triển khai hiệu quả nhiệm vụ nêu trên.

– Phòng Quản trị thiết bị chuẩn bị Hội trường A, các cơ sở vật chất khác phục vụ cho buổi lấy ý kiến người học.

6. Quyền lợi của người học khi tham gia khảo sát:

– Người học tham gia tổ công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được xem xét mức điểm tối đa tại Tiêu chí 2 và Tiêu chí 5 trong kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2017-2018.

– Người học trong danh sách khảo sát, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được xem xét đạt mức điểm tối thiểu 20 điểm tại Tiêu chí 2 trong kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2017-2018.

– Người học trong danh sách khảo sát, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xem xét trừ điểm tối đa 15 điểm tại Tiêu chí 2 trong kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2017-2018.

Nhà trường đề nghị Thủ trưởng các đơn vị liên quan và người học thuộc đối tượng thực hiện nội dung của thông báo nghiêm chỉnh chấp hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Phòng ban liên quan (để phối hợp); 

– Các khoa/ viện quản lý SV (để phối hợp);

– Sinh viên (để thực hiện); 

– Lưu: CT-SV, VT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng

2018-07-03T15:24:37+00:00 24/05/18|Thông báo|

Leave A Comment