BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 891 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc Xử lý và gia hạn thời gian nộp bổ sung hồ sơ trúng tuyển nhập học

đối với khoá tuyển sinh năm 2019

——————-

Căn cứ nội dung Thông báo số 620/TB-ĐHGTVT ngày 25/9/2020 về việc Bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển nhập học đối với khóa tuyển sinh năm 2019;

Căn cứ kết quả nộp bổ sung hồ sơ từ lớp sinh viên,

Nhà trường thông báo đến người học khoá 2019 (ngoài trừ chương trình liên thông chính quy) về việc xử lý và gia hạn thời gian nộp bổ sung hồ sơ như sau:

1. Danh sách người học đã hoàn thành và chưa hoàn thành nộp bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Nhà trường được công bố tại đây (danh sách cập nhật đến 29/9/2020).

2. Người học chưa nộp bổ sung hồ sơ phải hoàn thành chậm nhất 16g30 ngày 16/10/2020.

Địa điểm nộp: người học nộp trực tiếp tại văn phòng làm việc của phòng Công tác sinh viên (phòng A.007 – cơ sở chính hoặc phòng K.001 – cơ sở quận 12) trong giờ hành chính.

3. Người học chưa nộp bổ sung hồ sơ theo yêu cầu tại mục 1 sẽ bị tạm khóa truy cập tài khoản thông tin nội bộ cá nhân cho đến khi người học thực hiện nghĩa vụ theo yêu cầu của Nhà trường. Đồng thời sẽ bị trừ điểm rèn luyện tại học kỳ 2 năm học 2019-2020 theo quy định.

Sau thời hạn nộp bổ sung tại mục 2, người học vẫn không chấp hành, Nhà trường sẽ tiến hành xử lý theo quy chế Quy chế tuyển sinh, Công tác sinh viên với hình thức buộc thôi học.

Nhà trường đề nghị các Khoa, Viện quản lý người học, cán bộ lớp triển khai thông báo này đến cụ thể từng người học trong đơn vị. Đồng thời Nhà trường yêu cầu toàn thể người học thuộc đối tượng trong thông báo thực hiện nghiêm túc các nội dung đã nêu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Các đơn vị liên quan (để p/h t/h);

– Người học (để t/h);

– Lưu: CT-SV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức