Bạn đang tại:-, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu-Thông báo Xử lý sinh viên trúng tuyển khóa tuyển sinh năm 2015 không nộp bản sao Bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông

Thông báo Xử lý sinh viên trúng tuyển khóa tuyển sinh năm 2015 không nộp bản sao Bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 869  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Xử lý sinh viên trúng tuyển khóa tuyển sinh năm 2015

không nộp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông

—————-

Căn cứ quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hồ sơ nhập học đối với sinh viên trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng;

Căn cứ Thông báo số 745/TB-ĐHGTVT ngày 17/10/2018 của Nhà trường về việc yêu cầu Bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển đối với khóa tuyển sinh năm 2015,

Nhà trường tiến hành xử lý khóa tài khoản trang thông tin cá nhân sinh viên khóa tuyển sinh năm 2015 vì đã không chấp hành việc nộp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông để đối chiếu với kết quả và bổ sung hồ sơ trúng tuyển nhập trường.

Danh sách các sinh viên bị khóa tài khoản tải và xem tại đây.

Các sinh viên trong danh sách nói trên có thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo để bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông về Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên Nhà trường.

Quá thời hạn 30 ngày, Nhà trường sẽ xem xét ra quyết định buộc thôi học đối với sinh viên căn cứ vào Quy chế tuyển sinh và Quy chế công tác sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Các đơn vị thuộc Trường (để t/h);

– Lớp SV, SV thuộc diện thông báo (để t/h);

– Lưu: CT-SV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTCT & QLSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

Leave A Comment