Bạn đang tại:--, Thông báo-Thông báo xử lý sinh viên không chấp hành yêu cầu của Nhà trường đầu năm học 2017-2018

Thông báo xử lý sinh viên không chấp hành yêu cầu của Nhà trường đầu năm học 2017-2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 722  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Xử lý sinh viên không chấp hành yêu cầu của Nhà trường

đầu năm học 2017-2018

———————

Căn cứ nội dung các văn bản:

– Thông báo số 571/TB-ĐHGTVT ngày 22/8/2017 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc Bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển đối với khóa tuyển sinh năm 2016;

– Thông báo số 585/TB-ĐHGTVT ngày 07/9/2017 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc Yêu cầu người học cung cấp thông tin cá nhân thực hiện công tác quản lý trong quá trình đào tạo trong năm học 2017-2018;

– Thông báo số 642/TB-ĐHGTVT ngày 05/10/2017 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc gia hạn thêm thời gian người học thực hiện các yêu cầu của Nhà trường đầu năm học 2017-2017,

Căn cứ vào kết quả người học chấp hành yêu cầu của Trường, Nhà trường thông báo xử lý các trường hợp người học vi phạm như sau:

1. Đối với trường hợp người học không chấp hành nội dung thông báo số 585/TB-ĐHGTVT:

Danh sách người học không chấp hành tại đây. 

Người học có tên trong danh sách trên sẽ bị áp dụng mức trừ 10 điểm rèn luyện trong học kỳ 1 năm học 2017-2018 tại Tiêu chí số 2 của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện.

Sinh viên có ý kiến thắc mắc vui lòng liên hệ Bộ phận Tuyên huấn, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (phòng B.9, khu B, cơ sở chính) trong giờ hành chính để được giải quyết.

Thời gian liên hệ: từ ngày ban hành thông báo cho đến hết 16g00 ngày 30/11/2017. Sau thời gian này, kết quả đã công bố ở trên coi như là chính thức.

2. Đối với trường hợp người học không chấp hành nội dung thông báo số số 571/TB-ĐHGTVT và 642/TB-ĐHGTVT:

Danh sách người học không chấp hành tại đây.

Người học có tên trong danh sách trên có trách nhiệm nhanh chóng bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông về Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (khu A, cơ sở chính) trong giờ hành chính từ ngày ban hành thông báo cho đến hết 16g00 ngày 30/11/2017.

Sau thời hạn này, người học chưa chấp hành sẽ bị yêu cầu tạm ngừng học cho đến khi bổ sung các giấy tờ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời Nhà trường áp dụng việc khóa tài khoản cá nhân trong hệ thống nội bộ thông tin cá nhân sinh viên.

Nhà trường yêu cầu người học trong các danh sách nêu trên chấp hành nghiêm túc các nội dung của thông báo.

Nhà trường giao phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên chịu trách nhiệm theo dõi việc chấp hành yêu cầu của người học và tham mưu các văn bản xử lý sinh viên đúng thời hạn đã thông báo.

Nhà trường đề nghị Trưởng các Khoa/ Viện quản lý sinh viên, phòng Đào tạo căn cứ nhiệm vụ quản lý sinh viên được giao, phối hợp với phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Các đơn vị thuộc Trường (để t/h);

– Lớp SV, SV thuộc diện thông báo (để t/h);

– Lưu: CT-SV, VT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Đồng Văn Hướng

2017-12-09T18:27:33+00:00 14/11/17|Kỷ luật, Thông báo|

Leave A Comment