Bạn đang tại:---Thông báo V/v: Tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân _ sinh viên” Cuối khoá năm học 2015_2016

Thông báo V/v: Tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân _ sinh viên” Cuối khoá năm học 2015_2016

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 21 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên”

Cuối khoá năm học 2015 – 2016

—————

Thực hiện Kế hoạch số 605/KH-ĐHGTVT ngày 27/8/2015 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức “Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2015-2016, Nhà trường tổ chức “Sinh hoạt công dân – sinh viên” cuối khoá năm học 2015-2016 và thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy như sau:

1. Đối tượng tham gia học tập:

– Sinh viên đại học hệ chính quy khoá 2012.

– Sinh viên cao đẳng hệ chính quy khoá 2013.

– Sinh viên liên thông hệ chính quy khoá 2014.

– Sinh viên các khóa khác có nguyện vọng tham gia sinh hoạt.

2. Hình thức:

– Bắt buộc đối với sinh viên đại học hệ chính quy khoá 2012, sinh viên cao đẳng hệ chính quy khoá 2011 và sinh viên liên thông hệ chính quy khoá 2014.

– Sinh viên đóng lệ phí tham gia sinh hoạt là 50.000đ/học phần/sinh viên.

– Sinh viên đăng ký bằng hình thức đăng ký học phần online.

3. Nội dung sinh hoạt: gồm 02 học phần

Mã học phần

Nội dung học tập

008005

Thông tin dự báo về thị trường lao động, việc làm hiện nay; Giáo dục đạo đức công vụ. (05 tiết)

008006

Kỹ năng lập hồ sơ ứng tuyển việc làm; Kỹ năng xử lý và trả lởi phỏng vấn với nhà tuyển dụng. (05 tiết)

4. Thời gian học: Theo lịch đính kèm, tải và xem tại đây.

5. Thời gian đăng ký: Sinh viên thực hiện đăng ký online từ ngày 22/02/2016 đến hết ngày 27/02/2016 trong hệ thống đăng ký học phần của Nhà trường.

Sinh viên truy cập vào trang cổng thông tin đào tạo (sv2.hcmutrans.edu.vn), chọn mục “Đăng ký sinh hoạt công dân” và thực hiện đăng ký tương tự như khi đăng ký học phần.

Hết thời gian đăng ký, những sinh viên không đăng ký tham gia coi như không hoàn thành đợt sinh hoạt.

6. Biện pháp quản lý và xử lý:

– Sinh viên nộp lệ phí sinh hoạt tại phòng Tài vụ từ ngày 29/02 đến hết ngày 31/3/2016.

– Bắt đầu mỗi buổi học, cán bộ phụ trách lớp sẽ phát phiếu điểm danh đến từng sinh viên. Sinh viên khai thông tin cá nhân theo yêu cầu trên phiếu điểm danh, bảo quản kỹ phiếu. Trước khi buổi học kết thúc, cán bộ phụ trách lớp sẽ đến tận nơi thu lại phiếu điểm danh.

– Kết thúc đợt sinh hoạt, sinh viên làm bài thu hoạch để đánh giá.

– Nhà trường sẽ cấp giấy chứng nhận cho sinh viên khi hoàn thành đợt sinh hoạt cuối khóa và đạt yêu cầu.

– Sinh viên thuộc diện sinh hoạt công dân nhưng không tham gia sẽ bị trừ tối đa 10 điểm rèn luyện (tùy theo mức độ vi phạm và không hoàn thành) tại tiêu chí 2 của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên.

– Kết thúc đợt sinh hoạt, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên tổng hợp danh sách và báo cáo kết quả, tình hình sinh viên tham gia cho Ban Giám hiệu và các Khoa quản lý sinh viên.

Nhà trường đề nghị các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên nghiêm chỉnh thực hiện những nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– VP.BGH (website);

– P. Đào tạo, P. Kế hoạch – Tài vụ, P. Quản trị thiết bị;

– Các khoa quản lý SV;

– Lưu: CT-SV, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Đồng Văn Hướng

2017-09-29T13:24:49+00:00 31/08/17|Sinh hoạt cuối khóa|

Leave A Comment