Bạn đang tại:--Thông báo V/v đăng ký mua “Áo đồng phục mới” cho năm học 2017 – 2018

Thông báo V/v đăng ký mua “Áo đồng phục mới” cho năm học 2017 – 2018

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH

____________

Số: 23 /TB-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v đăng ký mua “Áo đồng phục mới” cho năm học 2017 – 2018

Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-ĐHGTVT ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng về việc công bố bộ nhận dạng thương hiệu trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Điều 4.7 về “Đồng phục Sinh viên” quy định áo sơ mi nam nữ có cổ lót xanh ban hành kèm theo quyết định số 605/QĐ-ĐHGTVT (hình đính kèm).

Nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến toàn thể sinh viên về việc đăng ký mua áo đồng phục mới cho năm học 2017 – 2018 với nội dung cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG:

Toàn thể sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh.

II. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ:

1. Thời gian, hình thức đăng ký:

 Thời gian đăng ký: Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 22/11/2017 (Trừ chiều thứ 7 và cả ngày Chủ nhật).

Địa điểm:

+ Văn phòng Đoàn trường cơ sở chính ( Phòng C001A, Khu C, Số 2 – D3 – Khu Văn Thánh Bắc – Phường 25 – Quận Bình Thạnh).

+ Văn phòng Đoàn trường cơ sở quận 12 (Khu H, Số 70 đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM).

Thời gian nhận áo: Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017.

– Đối với áo đồng phục dành cho sinh viên khoa Hàng hải và Máy tàu thủy là không thay đổi và cũng được đăng ký, nhận áo vào thời điểm nêu trên .

2. Lệ phí đăng ký:

Áo đồng phục mới có giá 110.000đ/1 áo, áo hàng hải có giá 165.000/1 áo. Mỗi sinh viên khi đăng ký mua áo đồng phục sẽ đóng đủ tiền và nhận phiếu thu từ Văn phòng Đoàn trường. Khi đến nhận áo các bạn mang theo phiếu thu (bắt buộc phải có phiếu thu mới được nhận áo).

Lưu ý:

+ Sinh viên đến đăng ký phải thử size áo trước đăng ký.

+ Riêng đối với áo đồng phục sơ mi cũ vẫn sẽ được sử dụng đến hết năm học 2018 – 2019.

Trên đây là thông báo đăng ký mua áo đồng phục áo năm học 2017 – 2018. Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn triển khai đến sinh viên được biết và đăng ký.

Nơi nhận:

– BTV Đoàn trường (để b/c);

– Các cơ sở Đoàn (để t/h);

– Lưu VT.

TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 (Đã ký)

Nguyễn Thị Thùy Dung

Hình ảnh mẫu áo sơ mi đồng phục mới:

2017-12-09T18:27:40+00:00 14/11/17|Công tác sinh viên|

Leave A Comment