Bạn đang tại:---Thông báo v/v Gia hạn và hướng dẫn xét hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2019-2020

Thông báo v/v Gia hạn và hướng dẫn xét hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2019-2020

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 484  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn và hướng dẫn xét hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội

cho sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2019-2020

——————–

Căn cứ theo các văn bản, quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ, thực hiện xét Hỗ trợ chi phí học tập và Trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy;

Căn cứ kế hoạch học tập của Nhà trường trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, Nhà trường thông báo việc gia hạn nộp hồ sơ thực hiện xét Hỗ trợ chi phí học tập và Trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 như sau:

I. Hỗ trợ chi phí học tập

1. Đối tượng được hỗ trợ

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.

2. Đối tượng không được hỗ trợ

Sinh viên cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học.

3. Mức hỗ trợ và thời gian được hưởng

3.1. Mức hỗ trợ: mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở.

3.2. Thời gian được hưởng: không quá 10 tháng/năm; thời gian được hưởng hỗ trợ chi phí học tập dựa theo thời gian đào tạo chính thức.

4. Thủ tục, hồ sơ

4.1. Thủ tục

– Đối với sinh viên đã làm thủ tục Hỗ trợ chi phí học tập tại học kỳ 1 năm học 2019-2020 chỉ phải nộp bổ sung Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo để làm căn cứ xét cho học kỳ 2 này (thời gian được xét hỗ trợ theo hiệu lực của giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo).

– Đối với sinh viên chưa làm thủ tục xét Hỗ trợ chi phí học tập từ học kỳ 1 năm học 2019-2020 thì phải nộp toàn bộ hồ sơ theo yêu cầu.

4.2. Hồ sơ

– Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập.

Đơn không cần xin xác nhận của Khoa, Viện quản lý.

– Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng).

– Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

II. Trợ cấp xã hội

1. Đối tượng được hỗ trợ

a. Sinh viên là người dân tộc ít người thường trú trên 03 năm tại Vùng cao.

b. Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

c. Sinh viên là người tàn tật bị suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên và có khó khăn về kinh tế.

d. Sinh viên thuộc diện có gia đình là hộ nghèo/hộ cận nghèo, bản thân vượt khó học tập.

2. Mức hỗ trợ và thời gian được hưởng

2.1. Mức hỗ trợ

– Các đối tượng được hưởng Trợ cấp xã hội nêu tại điểm a mục 1 được hưởng 140.000 đồng/tháng.

– Các đối tượng được hưởng Trợ cấp xã hội nêu tại các điểm b, c, d mục 1 được hưởng 100.000 đồng/tháng.

2.2. Thời gian được hưởng

Trợ cấp xã hội được cấp 12 tháng/năm (6 tháng/học kỳ) và dựa theo thời gian đào tạo chính thức.

3. Thủ tục, hồ sơ

3.1. Thủ tục

– Sinh viên làm thủ tục Trợ cấp xã hội thuộc đối tượng tại điểm a, b, c mục 1 làm hồ sơ 01 lần cho cả khóa học (tính từ thời gian bắt đầu làm hồ sơ vào đầu học kỳ).

Sinh viên nộp hồ sơ tại thời điểm này chỉ được tính trong học kỳ 2 năm học 2019-2020.

– Sinh viên làm thủ tục Trợ cấp xã hội thuộc đối tượng tại điểm d nộp hồ sơ xét hưởng theo từng học kỳ của năm học (thời gian được xét trợ cấp theo hiệu lực của giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo).

3.2. Hồ sơ

– Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội.

– Các loại giấy tờ yêu cầu kèm theo cho từng đối tượng:

+ Sinh viên là người dân tộc ít người thường trú trên 03 năm tại Vùng cao: bản sao Giấy khai sinh; bản sao Sổ hộ khẩu.

+ Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa: bản sao Giấy khai sinh; bản sao Giấy chứng tử của cha và mẹ; Giấy xác nhận mồ côi cả cha lẫn mẹ của chính quyền địa phương (trường hợp sinh viên không có giấy chứng tử của cha và mẹ); Giấy xác nhận về tình trạng mồ côi không người đỡ đầu chính thức, không có nguồn chu cấp thường xuyên của cơ quan thương binh xã hội cấp quận, huyện, thị xã trên cơ sở đề nghị của phường, xã nơi sinh viên cư trú.

+ Sinh viên là người tàn tật bị suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên và có khó khăn về kinh tế: biên bản giám định y khoa (có nêu rõ tỷ lệ bị suy giảm khả năng lao động); Giấy xác nhận của UBND xã, phường về hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

+ Sinh viên thuộc diện có gia đình là hộ nghèo/hộ cận nghèo, bản thân vượt khó học tập: điểm trung bình chung học tập của học kỳ kế trước đạt ≥ 2.00, điểm rèn luyện đạt loại khá (minh chứng được thể hiện qua bảng điểm kết quả học tập có xác nhận của phòng Đào tạo, sinh viên không cần nộp bảng điểm nếu nộp hồ sơ theo hình thức bưu điện); Giấy chứng nhận sinh viên thuộc Hộ nghèo, Hộ cận nghèo do UBND cấp xã (phường, thị trấn) xác nhận.

III. Thời gian, địa điểm, cách thức nhận hồ sơ

1. Thời gian: từ ngày ra thông báo cho đến hết 16 giờ 30 ngày 19/6/2020.

2. Địa điểm và cách thức nộp hồ sơ:

Nhà trường thông báo thời gian nhận hồ sơ xét Hỗ trợ chi phí học tập và Trợ cấp xã hội như sau:

– Cách 1: Sinh viên nộp trực tiếp tại Văn phòng Phòng Công tác sinh viên (khu A, cơ sở chính).

– Cách 2: Sinh viên gửi toàn bộ hồ sơ qua đường bưu điện, ngoài hồ sơ ghi rõ nội dung “Hồ sơ xét Hỗ trợ chi phí học tập” hoặc “Hồ sơ xét Trợ cấp xã hội” theo địa chỉ sau:

————————————————————————————————–

—    Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM    —

—      Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM     —

—      Điện thoại: 028 3512 5081                                                                 —

 —————————————————————————————————

IV. Một số điểm cần lưu ý

– Mẫu đơn đề nghị Hỗ trợ chi phí học tập và Trợ cấp xã hội sinh viên nhận trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên (khu A, cơ sở chính) hoặc tải xuống từ trang thông tin điện tử (website) của Phòng Công tác sinh viên theo địa chỉ http://gts.edu.vn (chọn mục “Văn bản – Biểu mẫu”  –> “Biểu mẫu”).

– Những sinh viên làm hồ sơ xét Hỗ trợ chi phí học tập và Trợ cấp xã hội có kèm theo điều kiện hộ nghèo/hộ cận nghèo thì việc xét được thực hiện dựa trên hiệu lực của Giấy chứng nhận hộ nghèo.

– Sinh viên làm thủ tục xét Trợ cấp xã hội nếu thuộc nhiều hơn 01 đối tượng thì chỉ xét ở đối tượng được hưởng mức trợ cấp cao nhất.

– Sinh viên nộp đơn sau thời hạn thông báo tại mục III.1 sẽ không được giải quyết. Đối với các trường hợp nộp qua đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Các đơn vị liên quan (để p/h t/h);

– Người học (để t/h);

– Lưu: CT-SV, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương

 

 

2020-06-17T10:41:26+00:00 22/05/20|Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu|

3 Comments

 1. Hứa Thị Dung 22/05/2020 at 11:42 - Reply

  Dạ cho em hỏi là em đã nộp hồ sơ vào ngày 13/3 trước khi có thông báo này vậy em có cần làm lại hồ sơ và nộp lại không ạ . em cảm ơn!

 2. Nguyễn Quốc Huy 24/05/2020 at 17:57 - Reply

  Dạ thầy/cô cho em hỏi làm đơn xét trợ cấp xã hội gửi qua đường bưu điện là em chỉ có các loại giấy tờ như : giấy khai sinh , giấy chứng nhận hộ nghèo và Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội …Như vậy có đủ điều kiện để được xét không ạ… vì theo điều kiện là cần có thêm bảng điểm học tập có chứng nhận của phòng đào tạo …
  Em cảm ơn ạ !

  • Nguyễn Minh Đức 25/05/2020 at 16:16 - Reply

   Chào em! Riêng bảng điểm thì em không cần vì phòng sẽ liên hệ phòng Đào tạo để in cho các bạn nếu làm hồ sơ qua bưu điện.

Leave A Comment