Bạn đang tại:---Thông báo V/v Bổ sung hồ sơ đối với người học đã đóng Bảo hiểm Y tế sinh viên Đợt 4 (đợt cuối) năm học 2018-2019

Thông báo V/v Bổ sung hồ sơ đối với người học đã đóng Bảo hiểm Y tế sinh viên Đợt 4 (đợt cuối) năm học 2018-2019

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 297  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Bổ sung hồ sơ đối với người học đã đóng Bảo hiểm Y tế sinh viên

Đợt 4 (đợt cuối) năm học 2018-2019

—————–

Căn cứ công văn số 3546/UBND-VX của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện công tác Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Thông báo số 1416/TB-BHXH ngày 17/07/2018 của Bảo hiểm xã hội TP.HCM về mức đóng Bảo hiểm Y tế của học sinh, sinh viên năm học 2018-2019;

Căn cứ Công văn số 969/BHXH-QLT ngày 09/5/2019 của Bảo hiểm xã hội TP.HCM về việc thực hiện quy chế cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia,

Nhà trường thông báo đến toàn thể người học đã đăng ký đóng Bảo hiểm Y tế sinh viên đợt 4 (đợt cuối) năm học 2018-2019 theo Thông báo số 258/TB-ĐHGTVT ngày 06/5/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường một số nội dung như sau:

1. Để được hoàn thành việc cấp Thẻ Bảo hiểm Y tế, người học phải tra cứu mã số Bảo hiểm xã hội (BHXH) tại trang thông tin điện tử BHXH Việt Nam có địa chỉ tại http://baohiemxahoi.gov.vn

2. Sau khi tra cứu, người học tải và kê khai vào biểu mẫu sau:

– Kê khai mẫu “TK1-TS” trong trường hợp tra cứu được mã số BHXH trùng với thông tin về họ tên, ngày sinh, giới tính, tỉnh/huyện/xã nơi khai sinh.

– Kê khai mẫu “TK1-TS” và “Phụ lục: Thành viên hộ gia đình” trong trường hợp không tra cứu được mã số BHXH.

Để hiểu rõ hơn, người học tải toàn bộ công văn hướng dẫn của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh sau đây: Công văn 969Phụ lục đính kèm.

3. Người học in bản kê khai theo danh sách mục 2 và nộp về cho bộ phận Y tế, phòng Tổ chức – Hành chính Nhà trường từ ngày ban hành thông báo đến hết 16g30 ngày 31/5/2019.

Để đảm bảo quyền lợi của người học trong việc cấp thẻ BHYT và thực hiện các nội dung liên quan đến BHXH theo quy định, Nhà trường yêu cầu người học thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo.

Mọi thắc mắc, người học vui lòng liên hệ với bộ phận Y tế Nhà trường tại lầu triệt khu C (cơ sở chính) hoặc số điện thoại văn phòng bộ phận Y tế: 028 3512 0310.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– P.TC-HC, bộ phận Y tế (để t/h);

– Các khoa/ viện quản lý SV (để p/h t/h);

– Sinh viên Trường (để t/h);

– Lưu: CT-SV, Y tế, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-06-17T10:47:12+00:00 21/05/19|Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu|

Leave A Comment