BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Số: 223  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên”

Giữa khoá năm học 2021 – 2022

——————–

Thực hiện Kế hoạch số 522/KH-ĐHGTVT ngày 24/9/2021 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức “Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2021-2022, Nhà trường tổ chức “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khoá năm học 2021-2022 và thông báo đến sinh viên đang học năm 2 và 3 hệ đại học chính quy chương trình đại trà như sau:

1. Đối tượng tham gia học tập

Sinh viên hệ đại học chính quy chương trình đại trà khoá 2019 và 2020.

2. Hình thức học tập

Học trực tuyến, bắt buộc, không thu phí.

– Sinh viên học tập trên nền tảng MS Team hoặc Youtube và đăng nhập bằng tài khoản email Nhà trường đã cấp có định dạng “MSSV@ut.edu.vn” hoặc “MSSV@sv.ut.edu.vn”.

– Hướng dẫn đăng nhập lớp học được cập nhật tại đây vào tối ngày 14/05/2022.

3. Thời gian học tập

07g30 đến 11g30 sáng Chủ nhật, ngày 15 tháng 5 năm 2022.

4. Chủ đề sinh hoạt và học tập

QUẢN TRỊ THỜI GIAN – CHÌA KHOÁ THÀNH CÔNG

– Tầm quan trọng của quản trị thời gian;

– Nguyên lý, nguyên tắc quản trị thời gian;

– Phát hiện và xử lý “kẻ đánh cắp thời gian”;

– Công cụ tối ưu quản trị thời gian.

5. Giảng viên – Diễn giả phụ trách

(Anh) Dương Xuân Phi

– Founder Dự án Đạp xe xuyên Việt;

– Founder/ CEO Resort Otopia Eco Lodge;

– Founder/ CEO Uto Tech JSC;

– Founder Uto Academy;

– Founder/ CEO Utopia Travel.

Tìm hiểu thông tin thêm về diễn giả đã được đăng trên các báo: Tuổi Trẻ, Lao động, Công an nhân dân, … tại đây.

Video trailer về lớp học xem tại đây.

6. Biện pháp quản lý và xử lý

Nhà trường đánh giá sinh viên hoàn thành học tập dựa trên việc tham gia đầy đủ các nội dung và hoàn thành các bài thu hoạch theo yêu cầu.

Sinh viên thuộc diện sinh hoạt công dân nhưng không tham gia hoặc tham gia nhưng vi phạm các lỗi sẽ bị trừ tối đa 15 điểm rèn luyện (tùy theo mức độ vi phạm và không hoàn thành) trong học kỳ 2 năm học 2021-2022, tại tiêu chí 2 của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên.

Sinh viên không tham gia học tập sẽ bị trừ 02 điểm/ nội dung.

Sinh viên không hoàn thành bài thu hoạch sẽ bị trừ 01 điểm/ nội dung yêu cầu thu hoạch.

7. Phân công thực hiện

Phòng Công tác sinh viên là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong, ngoài Trường triển khai hiệu quả đợt sinh hoạt; lập báo cáo tổng kết, đánh giá gửi Ban Giám hiệu, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Nhà trường đề nghị Khoa, Viện quản lý, phòng, ban liên quan phối hợp cùng Phòng Công tác sinh viên thông báo đầy đủ đến sinh viên tại mục 1 các nội dung trong thông báo. Đồng thời, Nhà trường yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Tập thể lãnh đạo (để b/c);

– Phòng, ban chức năng (để p/h t/h);

– Khoa/ Viện quản lý SV (để p/h t/h);

– Sinh viên khoá 2019, 2020 (để t/h);

– Lưu: VT, CTSV (Đức-03b).

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Lê Văn Vang