Bạn đang tại:-, Sinh hoạt giữa khóa, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu-Thông báo Tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khoá năm học 2018 – 2019

Thông báo Tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khoá năm học 2018 – 2019

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 173 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên”

Giữa khoá năm học 2018 – 2019

—————-

Thực hiện Kế hoạch số 597/KH-ĐHGTVT ngày 11/8/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức “Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2018-2019, Nhà trường tổ chức “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khóa năm học 2018-2019 và thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy như sau:

1. Đối tượng tham gia học tập:

– Sinh viên đang theo học chương trình đại học đại trà hệ chính quy khóa 2016, 2017.

– Sinh viên đang theo học chương trình đại học liên thông chính quy khóa 2018.

2. Hình thức học tập:

– Bắt buộc, không thu phí.

– Sinh viên tự nghiên cứu các nội dung theo yêu cầu học tập và nộp bài thu hoạch đánh giá đúng quy định.

3. Nội dung nghiên cứu và học tập:

– Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) (xem tại đây);

– Quy chế đào tạo (từng khóa) (xem trên website phòng Đào tạo hoặc Sổ tay Sinh viên);

– Quy định chuẩn đầu ra các chương trình giáo dục đại học (xem tại đây);

– Luật Giao thông đường bộ (xem tại đây).

4. Thời gian học và nộp bài thu hoạch: từ ngày ban hành thông báo cho đến hết 16g30 ngày 17/5/2019.

5. Cách thức hoàn thành bài thu hoạch:

Sinh viên bắt đầu nhận câu hỏi thu hoạch và hướng dẫn cách làm bài thu hoạch trên trang thông tin điện tử của Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên từ ngày 02/5/2019.

6. Biện pháp quản lý và xử lý:

– Sinh viên thuộc diện sinh hoạt công dân nhưng không tham gia hoặc có bài thu hoạch được đánh giá không đạt sẽ bị trừ điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018-2019 tại tiêu chí 2 của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên. Mức trừ điểm sẽ căn cứ vào quy chế và tùy theo mức độ hoàn thành của sinh viên.

– Kết thúc đợt sinh hoạt, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên tổng hợp danh sách và báo cáo kết quả, tình hình sinh viên tham gia cho Ban Giám hiệu và các Khoa quản lý sinh viên.

– Khoa/ Viện quản lý sinh viên có trách nhiệm thông tin đến người học thuộc đối tượng tham gia học tập đúng quy định, đảm bảo đạt yêu cầu của Nhà trường.

– Sinh viên sau khi hoàn thành đợt sinh hoạt phải thường xuyên theo dõi các thông báo của Nhà trường liên quan đến kết quả đánh giá để đảm bảo quyền lợi.

Nhà trường đề nghị các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên nghiêm chỉnh thực hiện những nội dung thông báo này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– P. Đào tạo, P. Kế hoạch – Tài vụ;

– Các khoa/ viện quản lý SV (để p/h t/h);

– Lưu: CT-SV, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Comment