BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Số: 652  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên”

Đầu khoá năm học 2021 – 2022

—————–

Thực hiện Kế hoạch số 522/KH-ĐHGTVT ngày 24/9/2021 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức “Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2021-2022, Nhà trường tổ chức “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2021-2022 và thông báo đến toàn thể sinh viên đã trúng tuyển trình độ đại học chính quy (chương trình đại trà) năm 2021 như sau:

1. Đối tượng tham gia học tập

Sinh viên đã nhập học hệ đại học chính quy, chương trình đại trà năm 2021.

2. Hình thức học tập

Học trực tuyến và bắt buộc trên nền tảng MS Team của Nhà trường.

3. Nội dung sinh hoạt

Sinh viên phải tham gia đầy đủ các nội dung học tập theo yêu cầu dưới đây:

– Nội dung 1 gồm các phần:

1.1. Lãnh đạo Nhà trường hoặc Khoa, Viện quản lý sinh viên gặp gỡ, nói chuyện với tân sinh viên, giới thiệu về Nhà trường, Khoa, Viện quản lý.

1.2. Giới thiệu về ngành, nghề đào tạo, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra.

1.3. Phong trào sinh viên tại Khoa, Viện quản lý.

– Nội dung 2 gồm các phần:  

2.1. Giới thiệu triết lý giáo dục, giá trị cốt lõi, tầm quan trọng của người học với yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường.

2.2. Phổ biến của quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ.

2.3. Hướng dẫn cách thức đăng ký học phần qua mạng.

– Nội dung 3: Hướng dẫn sử dụng và khai thác hiệu quả Thư viện, Thư viện số của Nhà trường.

– Nội dung 4 gồm các phần:

4.1. Phổ biến các quy định, quy chế về công tác sinh viên.

4.2. Chế độ, chính sách, chương trình hỗ trợ sinh viên.

4.3. Hệ thống thông tin điện tử của Nhà trường.

– Nội dung 5 gồm các phần:

5.1. Công tác đảm bảo an ninh sinh viên.

5.2. Luật Giao thông đường bộ.

5.3. Chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

– Nội dung 6: Công tác tư vấn, chăm sóc sức khoẻ thanh niên.

– Nội dung 7: Tầm quan trọng của kỹ năng đối với sinh viên.

4. Thời gian học tập

Sinh viên theo dõi lịch học tập, link phòng học và yêu cầu thu hoạch được cập nhật tại đây.

5. Biện pháp quản lý và xử lý

Nhà trường đánh giá sinh viên hoàn thành học tập dựa trên việc tham gia đầy đủ các nội dung và hoàn thành các bài thu hoạch theo yêu cầu.

Sinh viên thuộc diện sinh hoạt công dân nhưng không tham gia hoặc tham gia nhưng vi phạm các lỗi sẽ bị trừ tối đa 15 điểm rèn luyện (tùy theo mức độ vi phạm và không hoàn thành) trong học kỳ 1 năm học 2021-2022, tại tiêu chí 2 của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên.

Sinh viên không tham gia học tập sẽ bị trừ 02 điểm/ nội dung.

Sinh viên không hoàn thành bài thu hoạch sẽ bị trừ 01 điểm/ nội dung yêu cầu thu hoạch.

6. Phân công thực hiện

Phòng Công tác sinh viên là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong, ngoài Trường triển khai hiệu quả đợt sinh hoạt; lập báo cáo tổng kết, đánh giá gửi Ban Giám hiệu, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Giao Khoa, Viện quản lý sinh viên chịu trách nhiệm triển khai nội dung 1; Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên trong việc sắp xếp lịch phù hợp, thông báo đến sinh viên, quản lý, theo dõi việc tham gia gia học tập. Thời hạn hoàn thành trước khi nghỉ Tết âm lịch năm 2022.

Các đơn vị phòng, ban chức năng tham gia phối hợp cùng Phòng Công tác sinh viên triển khai các nội dung học tập gồm:

– Phòng Quản lý chất lượng chịu trách nhiệm triển khai nội dung 2.1.

– Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm triển khai nội dung 2.2 và 2.3.

– Thư viện Trường chịu trách nhiệm triển khai nội dung 3.

Nhà trường đề nghị Khoa, Viện quản lý, phòng, ban liên quan phối hợp cùng Phòng Công tác sinh viên thông báo đầy đủ đến sinh viên tại mục 1 các nội dung trong thông báo. Đồng thời, Nhà trường yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Tập thể lãnh đạo (để b/c);

– Phòng: Đào tạo, Quản lý chất lượng, Thư viện (để p/h t/h);

– Khoa/ Viện quản lý SV (để p/h t/h);

– Sinh viên khoá 2021 (để t/h);

– Lưu: VT, CTSV (Đức, 03).

Q. HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương