BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Số: 653  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên”

Cuối khoá năm học 2021 – 2022

—————–

Thực hiện Kế hoạch số 522/KH-ĐHGTVT ngày 24/9/2021 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức “Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2021-2022, Nhà trường tổ chức “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Cuối khoá năm học 2021-2022 và thông báo đến sinh viên đang học năm cuối hệ đại học chính quy chương trình đại trà như sau:

1. Đối tượng tham gia học tập

Sinh viên hệ đại học chính quy chương trình đại trà khoá 2016 và 2017 chưa tốt nghiệp.

2. Hình thức học tập

– Học trực tuyến và bắt buộc.

– Sinh viên học tập trên nền tảng MS Team và đăng nhập bằng tài khoản MS Team Nhà trường đã cấp có định dạng “MSSV@ut.edu.vn“.

– Sinh viên đăng nhập thử vào hệ thống MS Team để kiểm tra tình trạng tài khoản. Nếu có trục trặc cần liên hệ với Trung tâm Dữ liệu và Công nghệ thông tin tại http://support.ut.edu.vn/kb/faq.php?id=10. Công tác xử lý tài khoản phải được hoàn thành trước thời gian tổ chức lớp mà sinh viên đăng ký học tập.

3. Nội dung sinh hoạt

– Mô hình doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp đối với nhân sự;

– Thời sự về thị trường lao động trong và ngoài nước trong và hậu Covid-19;

– Tình hình lương/mức thu nhập trong những năm gần đây;

– Kỹ năng đối với người lao động;

– Phát triển sự nghiệp;

– So sánh môi trường làm việc trong nước và xuất khẩu lao động.

4. Thời gian học tập

– Sáng và Chiều ngày 18/12/2021 – Thứ Bảy

– Sáng và Chiều ngày 25/12/2021 – Thứ Bảy.

Sinh viên chưa biết cách sử dụng MS Team để học tham khảo tài liệu tại đây.

Link truy cập vào phòng học sáng ngày 25/12/2021 tại đây.

Link truy cập vào phòng học chiều ngày 25/12/2021 tại đây.

– Sáng bắt đầu lúc 08g00, Chiều bắt đầu lúc 13g30. 

– Sinh viên chỉ cần đăng ký 01 buổi học theo lịch ở trên và cần có mặt trước tối thiểu 05 phút để chuẩn bị cho lớp học.

5. Hình thức đăng ký: 

Sinh viên đăng ký bằng buổi học mong muốn bằng cách chọn vào đường dẫn phía dưới. Sinh viên chỉ đăng ký 01 buổi phù hợp.

– Sinh viên đăng ký lớp Sáng ngày 18/12/2021 chọn tại đây.

– Sinh viên đăng ký lớp Chiều ngày 18/12/2021 chọn tại đây.

– Sinh viên đăng ký lớp Sáng ngày 25/12/2021 chọn tại đây.

– Sinh viên đăng ký lớp Chiều ngày 25/12/2021 chọn tại đây.

Nhà trường bố trí số lượng sinh viên trên mỗi lớp có giới hạn, sinh viên đăng ký mà biểu mẫu không chấp nhận có nghĩa là đã đủ số lượng bố trí cho lớp đó.

Sinh viên cần hỗ trợ vui lòng liên hệ qua email Hộp thư tiếp nhận ý kiến người học: sinhviendonghanh@ut.edu.vn.

6. Biện pháp quản lý và xử lý

Nhà trường đánh giá sinh viên hoàn thành học tập dựa trên việc tham gia đầy đủ các nội dung và hoàn thành các bài thu hoạch theo yêu cầu.

Sinh viên thuộc diện sinh hoạt công dân nhưng không tham gia hoặc tham gia nhưng vi phạm các lỗi sẽ bị trừ tối đa 15 điểm rèn luyện (tùy theo mức độ vi phạm và không hoàn thành) trong học kỳ 1 năm học 2021-2022, tại tiêu chí 2 của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên.

Sinh viên không tham gia học tập sẽ bị trừ 02 điểm/ nội dung.

Sinh viên không hoàn thành bài thu hoạch sẽ bị trừ 01 điểm/ nội dung yêu cầu thu hoạch.

7. Phân công thực hiện

Phòng Công tác sinh viên là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong, ngoài Trường triển khai hiệu quả đợt sinh hoạt; lập báo cáo tổng kết, đánh giá gửi Ban Giám hiệu, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Nhà trường đề nghị Khoa, Viện quản lý, phòng, ban liên quan phối hợp cùng Phòng Công tác sinh viên thông báo đầy đủ đến sinh viên tại mục 1 các nội dung trong thông báo. Đồng thời, Nhà trường yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Tập thể lãnh đạo (để b/c);

– Phòng, ban chức năng (để p/h t/h);

– Khoa/ Viện quản lý SV (để p/h t/h);

– Sinh viên khoá 2016, 2017 (để t/h);

– Lưu: VT, CTSV (Đức, 03).

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương