Bạn đang tại:-, Sinh hoạt cuối khóa, Thông báo-Thông báo Tổ chức và Tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Cuối khóa năm học 2017-2018

Thông báo Tổ chức và Tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Cuối khóa năm học 2017-2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 779  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Cuối khóa năm học 2017-2018

———————

Thực hiện Kế hoạch số 474/KH-ĐHGTVT ngày 24/7/2017 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức “Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2017-2018, Nhà trường tổ chức “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Cuối khóa năm học 2017-2018 và thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy như sau:

1. Đối tượng tham gia học tập:

– Sinh viên đang theo học chương trình đại học đại trà hệ chính quy khóa 2014.

– Sinh viên đang theo học chương trình đại học chất lượng cao chính quy khóa 2014.

– Sinh viên đang theo học chương trình đại học liên thông chính quy khóa 2016.

– Sinh viên đang theo học chương trình cao đẳng chính quy khóa 2015.

* Lưu ý: các sinh viên trong diện nêu trên nếu đã tham gia trong năm học trước và có kết quả đánh giá hoàn thành thì được công nhận kết quả trong năm học này.

Danh sách cụ thể các trường hợp được miễn, sinh viên tải và xem tại đây.

2. Hình thức:

– Bắt buộc.

– Sinh viên đăng ký bằng hình thức đăng ký học phần online.

– Sinh viên đóng lệ phí tham gia sinh hoạt là 125.000đ/sinh viên.

 3. Nội dung sinh hoạt: gồm 02 học phần

– Mã học phần 008005: Thông tin dự báo về thị trường lao động, việc làm hiện nay; Giáo dục đạo đức công vụ. (05 tiết).

– Mã học phần 008006: Bổ trợ kỹ năng lập hồ sơ ứng tuyển việc làm; kỹ năng xử lý và trả lởi phỏng vấn với nhà tuyển dụng. (05 tiết).

4. Thời gian học: Theo lịch tải tại đây

5. Thời gian đăng ký:

Sinh viên thực hiện đăng ký online từ lúc 10g00 ngày 18/12/2017 đến hết 16g00 ngày 20/12/2017 trong hệ thống đăng ký học phần của Nhà trường.

Hết thời gian đăng ký nêu trên, những sinh viên không đăng ký tham gia coi như không hoàn thành đợt sinh hoạt.

Sinh viên truy cập vào trang cổng thông tin sinh viên (http://sv.ut.edu.vn), đăng nhập bằng tài khoản nội bộ cá nhân sinh viên, chọn mục “Đăng ký môn học điều kiện” và thực hiện đăng ký tương tự như khi đăng ký học phần.

Hết thời gian đăng ký nêu trên, những sinh viên không đăng ký tham gia coi như không hoàn thành đợt sinh hoạt.

6. Một số lưu ý khi đăng ký:

6.1. Các nhóm học phần và địa điểm học tập:

– Số lượng nhóm học tập: 08 nhóm (có ký hiệu: nhóm 1, nhóm 2, …, nhóm 8).

– Nhóm 1, 2, 3 (số lượng 200 sinh viên/ nhóm) được bố trí học tại Hội trường K (cơ sở 3) dành cho các sinh viên đang được bố trí học tại cơ sở 3.

– Các nhóm còn lại (số lượng 330 sinh viên/ nhóm) được bố trí học tại Hội trường A (cơ sở chính) dành cho các đối tượng sinh viên còn lại.

– Sinh viên không được phép đăng ký vào các nhóm không đúng đối tượng được bố trí học tại các cơ sở. Nếu Nhà trường phát hiện trường hợp nào đăng ký sai nhóm, làm ảnh hưởng đến đăng ký của các sinh viên khác sẽ bị xử lý bằng cách hủy kết quả đăng ký, tương đương với việc không hoàn thành đợt sinh hoạt.

– Kết thúc đăng ký, Nhà trường sẽ đăng danh sách các nhóm học tập lên trang thông tin điện tử của Trường để sinh viên theo dõi kết quả đăng ký.

– Nếu sinh viên không thực hiện đăng ký được do lỗi kỹ thuật hệ thống đăng ký, sinh viên liên hệ với phòng Đào Tạo để được hỗ trợ.

– Nếu sinh viên không đăng ký được các nhóm học phần do các điều kiện khác, sinh viên liên hệ với Văn phòng Tổ Tuyên huấn, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (phòng B.9, cơ sở chính) trong giờ hành chính để được xem xét xử lý từ ngày 21/12/2017 đến hết 29/12/2017.

6.2. Hoàn thành lệ phí tham gia học tập:

Sinh viên nộp lệ phí sinh hoạt tại Văn phòng Tổ Tuyên huấn, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (phòng B.9, cơ sở chính) trong giờ hành chính từ ngày 21/12/2017 đến hết ngày 26/01/2018.

Khuyến khích cán bộ lớp thu tập trung, lập danh sách và cử đại diện đi nộp.

Danh sách sinh viên nộp học phí sẽ được Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên bàn giao cho Phòng Kế hoạch – Tài vụ và đăng công khai danh sách trên trang thông tin điện tử trong thời điểm công bố kết quả đánh giá đợt sinh hoạt.

7. Biện pháp quản lý và xử lý:

– Bắt đầu mỗi buổi học, cán bộ phụ trách lớp sẽ phát phiếu điểm danh đến từng sinh viên. Sinh viên khai thông tin cá nhân theo yêu cầu trên phiếu điểm danh, bảo quản kỹ phiếu điểm danh. Trước khi buổi học kết thúc, cán bộ phụ trách lớp sẽ đến vị trí ngồi của sinh viên để thu lại phiếu điểm danh.

– Kết thúc đợt sinh hoạt, sinh viên làm bài thu hoạch để đánh giá.

– Nhà trường sẽ cấp giấy chứng nhận cho sinh viên khi hoàn thành đợt sinh hoạt cuối khóa và đạt yêu cầu.

– Sinh viên thuộc diện sinh hoạt công dân nhưng không tham gia sẽ bị trừ điểm rèn luyện (tùy theo mức độ vi phạm và không hoàn thành) tại tiêu chí 2 của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên.

– Kết thúc đợt sinh hoạt, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên tổng hợp danh sách và báo cáo kết quả, tình hình sinh viên tham gia cho Ban Giám hiệu và các Khoa quản lý sinh viên.

– Khoa/ Viện quản lý sinh viên có trách nhiệm thông tin đến người học thuộc đối tượng tham gia học tập đúng quy định, đảm bảo đạt yêu cầu của Nhà trường.

Nhà trường đề nghị các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên nghiêm chỉnh thực hiện những nội dung thông báo này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– VP.BGH (website);

– P. Đào tạo, P. Kế hoạch – Tài vụ, P. Quản trị thiết bị;

– Các khoa/ viện quản lý SV;

– Lưu: CT-SV, VT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Đồng Văn Hướng

Leave A Comment