Bạn đang tại:-, Thông báo-Thông báo Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2016-2017

Thông báo Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2016-2017

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số:  579 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy

Học kỳ 2 năm học 2016-2017

————-

Thực hiện Quyết định số 97/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/3/2017 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà trường thông báo đến các Khoa/ Viện quản lý sinh viên, Ban cán sự lớp sinh viên và sinh viên hệ chính quy của Nhà trường về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2016-2017 như sau:

1. Thời gian các Khoa/ Viện quản lý sinh viên gửi tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Khoa/ Viện (trong trường hợp có sự thay đổi về nhân sự theo quyết định đã được thành lập từ học kỳ 1 năm học 2016-2017): từ ngày thông báo đến hết 15/9/2017.

2. Thời gian các lớp sinh viên tiến hành tổ chức họp đánh giá kết quả rèn luyện cấp Lớp học kỳ 2 năm học 2016-2017: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/9/2017.

Đối với các lớp có số lượng sinh viên ít, không tổ chức sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, hoặc các lớp sinh viên năm cuối đang đi thực tập, Khoa/ Viện quản lý sinh viên có trách nhiệm đôn đốc giáo viên chủ nhiệm tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện cấp Lớp với hình thức phù hợp điều kiện từng lớp nhưng đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định.

Hạn cuối để các lớp sinh viên gửi hồ sơ đề nghị xét điểm rèn luyện lên Khoa/ Viện quản lý là 16g00 ngày 26/9/2017.

Hồ sơ lớp sinh viên gửi lên các Khoa/ Viện quản lý bao gồm:

– Toàn bộ Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên có đầy đủ nội dung tự đánh giá, thuyết minh, chữ ký trên phiếu theo quy định.

– Toàn bộ các minh chứng về thành tích của sinh viên kèm theo Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.

– Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của sinh viên (file giấy và file excel) có đầy đủ nội dung tổng hợp, chữ ký theo quy định.

– Biên bản họp lớp có đầy đủ nội dung cuộc họp, chữ ký của các cá nhân liên quan.

Các lớp sinh viên căn cứ vào quy chế mới và các biểu mẫu được ban hành theo quyết định số 97/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/3/2017 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công tác sinh viên của Trường (http://gts.edu.vn, mục “Rèn luyện”, “Hướng dẫn đánh giá rèn luyện”).

3. Thời hạn để các Khoa/ Viện quản lý sinh viên gửi hồ sơ đề nghị xét điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016-2017 lên Hội đồng cấp Trường thông qua Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên là 16g00 ngày 06/10/2017.

Trong quá trình này, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên có trách nhiệm phối hợp với các Khoa/ Viện quản lý sinh viên kiểm tra hồ sơ của các lớp sinh viên và hỗ trợ các Khoa/ Viện quản lý hoàn thành hồ sơ đề nghị xét điểm rèn luyện cấp Khoa/ Viện để gửi lên Hội đồng cấp Trường.

Thời gian dự kiến tổ chức tiến hành kiểm tra tập trung theo đơn vị như sau:

Khoa/ Viện Ngày Khoa/ Viện Ngày
Hàng hải Sáng

28/9/2017

Kinh tế vận tải Chiều

28/9/2017

Máy tàu thủy Sáng 29/9/2017 Kỹ thuật tàu thủy Chiều 29/9/2017
Điện – ĐTVT Sáng 02/10/2017 Kỹ thuật xây dựng Chiều 02/10/2017
Công nghệ thông tin Sáng 03/10/2017 Công trình giao thông Chiều 03/10/2017
Cơ khí Sáng 04/10/2017 Viện Nghiên cứu và Môi trường giao thông Chiều 04/10/2017
Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (IEC) Sáng 05/10/2017

Thành phần tham gia kiểm tra tập trung bao gồm: Giáo vụ các Khoa/ Viện quản lý sinh viên, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên. Buổi kiểm tra có ghi lại biên bản và có chữ ký xác nhận của các bên liên quan.

Hồ sơ Khoa/ Viện quản lý sinh viên gửi lên Hội đồng cấp Trường bao gồm:

– Biên bản họp xét kết quả rèn luyện sinh viên theo lớp có đầy đủ nội dung, chữ ký theo quy định.

– Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện theo lớp sinh viên (file giấy và file excel) có đầy đủ nội dung tổng hợp, chữ ký theo quy định.

4. Nhà trường yêu cầu các đơn vị khác liên quan đến quy trình đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo quy chế thực hiện nghiêm túc việc phối hợp, hỗ trợ các Khoa/ Viện quản lý sinh viên, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên trong công tác đánh giá kết quả rèn luyện, cụ thể:

– Phòng Kế hoạch – Tài vụ cung cấp cho các Khoa/ Viện quản lý sinh viên danh sách sinh viên nợ học phí không có lý do chính đáng trong học kỳ.

– Phòng Tổ chức – Hành chính cung cấp cho các Khoa/ Viện quản lý sinh viên danh sách sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ đóng bảo hiểm y tế theo Luật trong học kỳ.

– Phòng Khoa học công nghệ, Nghiên cứu và phát triển cung cấp cho các Khoa/ Viện quản lý sinh viên danh sách sinh viên có thành tích về nghiên cứu Khoa học cấp trường trở lên.

– Trung tâm khảo thí và kiểm định chất lượng cung cấp cho các Khoa/ Viện quản lý sinh viên danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi các môn đảm nhận tổ chức.

– Ban quản lý khu Nội trú cung cấp cho các Khoa/ Viện quản lý sinh viên danh sách: Tổ tự quản Khu nội trú, Lầu trưởng, Lầu phó; danh sách sinh viên vi phạm kỷ luật cấp khu Nội trú; danh sách sinh viên có thành tích xuất sắc trong quá trình sinh hoạt, đóng góp cho hoạt động của Khu nội trú.

– Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường cung cấp cho các Khoa/ Viện quản lý sinh viên danh sách cập nhật mới trong học kỳ gồm:

+ Danh sách cán bộ Đoàn – Hội cấp Khoa và bản đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ cấp Khoa theo danh sách đã cung cấp.

+ Danh sách cán bộ Đoàn – Hội cấp Trường và bản đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ cấp Trường theo danh sách đã cung cấp.

+ Danh sách Ban chủ nhiệm các CLB – Đội – Nhóm trực thuộc Đoàn – Hội cấp Trường.

– Văn phòng Đảng ủy cung cấp danh sách sinh viên giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư chi bộ sinh viên để theo dõi và xử lý khi đánh giá rèn luyện.

– Ban chủ nhiệm Khoa/ Viện quản lý sinh viên có trách nhiệm theo dõi, xác nhận các sinh viên có thành tích hoặc tham gia các hoạt động học thuật, rèn luyện, văn hóa – văn nghệ – thể dục thể thao do cấp Khoa/ Viện tổ chức nếu không cấp giấy chứng nhận cho sinh viên bằng các danh sách có xác nhận của lãnh đạo Khoa.

– Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên cung cấp danh sách tổng hợp việc theo dõi trừ điểm rèn luyện sinh viên trong học kỳ đối với các trường hợp vi phạm quy định của Nhà trường mà đơn vị được phân công theo dõi.

Các danh sách liên quan nêu tại mục 4 phải có đầy đủ thông tin gồm: mã số sinh viên, họ và tên, lớp của sinh viên.

Thời hạn để các đơn vị gửi danh sách cho các Khoa/ Viện quản lý sinh viên là 16g00 ngày 18/9/2017.

5. Thời hạn để Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên tổng hợp, thông tin công khai dự thảo kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên trước khi ban hành quyết định chính thức là chậm nhất 16g00 ngày 13/10/2017.

6. Thời hạn để sinh viên và các đơn vị phản hồi, khiếu nại, điều chỉnh, đánh giá bổ sung kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2016-2017 là 16g00 ngày 27/10/2017.

Sau thời gian này, nếu không có ý kiến khiếu nại, phản hồi thì kết quả dự thảo coi như là kết quả chính thức.

7. Nhà trường giao Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên phối hợp với giáo vụ các Khoa/ Viện quản lý sinh viên theo dõi việc hoàn thành các nhiệm vụ đã giao nói trên của các đơn vị liên quan, báo cáo với Ban Giám hiệu và Phòng Tổ chức – Hành chính để có biện pháp xử lý, đánh giá thi đua theo quy định.

Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị các Khoa/ Viện quản lý sinh viên, các đơn vị phòng/ ban chức năng liên quan thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và hiệu quả để công tác đánh giá điểm rèn luyện và xét thi đua khen thưởng cho sinh viên được đúng, công bằng và minh bạch.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Khoa/ Viện QLSV;

– Phòng/ ban liên quan;

– Lớp SV;

– Lưu: CT-SV, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Đồng Văn Hướng

Leave A Comment