==> Xem lại Thông báo số 327/TB-ĐHGTVT ngày 25/5/2021 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc Bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển nhập học đối với khóa tuyển sinh năm 2020 tại đây.

==> Xem lại Căn cứ Thông báo số 445/TB-ĐHGTVT ngày 04/08/2021 của phòng Công tác sinh viên về việc Gia hạn thời gian bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển nhập học đối với khoá tuyển sinh năm 2020;

Lưu ý: những sinh viên đã chắc chăn nộp bổ sung hồ sơ theo mục 2 của Thông báo số 327/TB-ĐHGTVT ngày 25/5/2021 tại phòng Công tác sinh viên thì không cần phải nộp bổ sung nữa vì đây là thông báo đã ban hành trước đó.