BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Số: 321  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO SỐ 4

Về việc hoàn thành “Sinh hoạt công dân – sinh viên”

Đầu khoá năm học 2020-2021

——————

Căn cứ Thông báo số 860/TB-ĐHGTVT ngày 09/9/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc Tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2020-2021;

Căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19,

Nhà trường thông báo đến người học khoá 2020 đang học tập trình độ đại học chính quy chương trình đại trà về việc hoàn thành “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2020-2021 như sau:

1. Đối tượng tham gia học tập:

– Người học khoá 2020 trình độ đại học chính quy, chương trình đại trà.

– Người học chưa hoàn thành nội dung học tập hoặc chưa hoàn thành bài thu hoạch theo yêu cầu.

2. Hình thức học tập:

– Bắt buộc.

– Học trực tuyến.

3. Nội dung học tập:

Người học chưa hoàn thành nội dung học tập hoặc chưa hoàn thành bài thu hoạch theo yêu cầu của đợt sinh hoạt trước cần tham gia bổ sung hoặc học tập đầy đủ 06 nội dung dưới đây:

3.1. Nội dung 2 gồm các phần:

+ Hướng dẫn sử dụng và khai thác hiệu quả Thư viện số của Nhà trường (xem tài liệu tại đây).

+ Phổ biến của quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ.

Xem tài liệu tại đây.

Bài thu hoạch làm trực tuyến tại đây.

+ Hướng dẫn cách thức đăng ký học phần qua mạng (xem tài liệu tại đây).

3.2. Nội dung 3 gồm các phần:

+ Phổ biến các quy định, quy chế về công tác sinh viên.

+ Chế độ, chính sách, chương trình hỗ trợ sinh viên.

+ Hệ thống thông tin điện tử của Nhà trường.

Xem tài liệu tại đây.

Bài thu hoạch làm trực tuyến tại đây.

3.3. Nội dung 4: Phương pháp học Đại học hiệu quả.

Xem tài liệu tại đây.

Bài thu hoạch làm trực tuyến tại đây.

3.4. Nội dung 5 gồm các phần:

+ Tầm quan trọng của kỹ năng đối với sinh viên (sinh viên tự nghiên cứu).

+ Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học (Xem tài liệu tại đây).

Bài thu hoạch làm trực tuyến tại đây.

3.5. Nội dung 6: Công tác đảm bảo an ninh sinh viên.

Xem tài liệu tại đây.

Bài thu hoạch làm trực tuyến tại đây.

3.6. Nội dung 7: Luật Giao thông đường bộ.

Xem tài liệu tại đây.

Bài thu hoạch làm trực tuyến tại đây.

3.7. Nội dung 8: Chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Xem tài liệu tại đây.

Bài thu hoạch làm trực tuyến tại đây.

4. Thời gian học: Người học tự nghiên cứu tài liệu theo hướng dẫn và hoàn thành các bài thu hoạch chậm nhất là 23g00 ngày 13/6/2021.

5. Dự thảo kết quả điểm danh người học đã tham gia đợt sinh hoạt trước tải và xem tại đây.

Dự thảo những trường hợp có phiếu điểm danh không đúng quy định và không được công nhận tải và xem tại đây.

6. Dự thảo danh sách người học đã nộp bài thu hoạch đợt sinh hoạt trước tải và xem tại đây.

7. Người học có ý kiến liên quan đến danh sách tại mục 5 và 6 vui lòng phản hồi về Nhà trường qua Hộp thư Tiếp nhận ý kiến người học có địa chỉ email: sinhviendonghanh@ut.edu.vn.

Thời gian phản hồi từ ngày ra thông báo đến hết 17g00 ngày 31/5/2021. Sau thời gian này, Nhà trường không xử lý các ý kiến liên quan đến kết quả tại mục 5 và 6.

Người học khi phản hồi cần cung cấp đầy đủ thông tin bao gồm: mã số sinh viên, họ tên và lý do cụ thể. Những thư không cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu, Nhà trường sẽ không trả lời.

8. Nhà trường yêu cầu người học thuộc đối tượng tại mục 1 sắp xếp thời gian để tham gia học tập, hoàn thành đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.

Người học thuộc diện sinh hoạt công dân nhưng không tham gia hoặc tham gia nhưng vi phạm các lỗi sẽ bị trừ tối đa 15 điểm rèn luyện (tùy theo mức độ vi phạm và không hoàn thành) trong học kỳ 2 năm học 2020-2021, tại tiêu chí 2 của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên.

9. Nhà trường đề nghị Khoa, Viện phối hợp, thông tin đến người học trong đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh yêu cầu của thông báo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Các đơn vị thuộc Trường (để p/h t/h); 

– Người học (để t/h); 

– Lưu: CTSV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức