BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Số: 255  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc Nộp hồ sơ trúng tuyển nhập học đối với khóa tuyển sinh năm 2021

——————

Căn cứ Thông báo số 235/TB-ĐHGTVT ngày 09/5/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc thực hiện kế hoạch dạy – học trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 và để hoàn tất công tác tuyển sinh khoá 2021 theo quy định, Nhà trường thông báo nộp hồ sơ trúng tuyển nhập học bản giấy đối với khoá tuyển sinh năm 2021 (hệ đại trà và chất lượng cao) như sau:

1. Hồ sơ trúng tuyển nhập học bao gồm

– Lý lịch sinh viên (tải tại đây, lý lịch không cần có xác nhận của địa phương).

– Bản sao có chứng thực: Học bạ THPT, Bằng tốt nghiệp THPT/ BTVH/ THCN (đối với các thí sinh đã tốt nghiệp trước 2021), Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc Bằng tốt nghiệp THPT (đối với các thí sinh thi tốt nghiệp năm 2021), Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh (nếu có).

– Ảnh thẻ cá nhân: 01 ảnh 3×4 (dán vào lý lịch sinh viên).

Các giấy tờ nêu trên sinh viên đựng trong túi hồ sơ giấy, ngoài bìa ghi rõ họ tên, mã số sinh viên, lớp.

Đối với Sổ Đoàn viên, Đoàn Trường sẽ có thông báo hướng dẫn riêng. Sinh viên chuẩn bị sẵn trước để chủ động trong công việc.

2. Cách thức và thời gian nộp hồ sơ

Cán bộ lớp thu hồ sơ trúng tuyển của sinh viên trong lớp chậm nhất đến ngày 03/6/2022.

Cán bộ lớp nộp hồ sơ trúng tuyển về phòng Công tác sinh viên (khu A, cơ sở quận Bình Thạnh) chậm nhất 16g30 ngày 10/6/2022.

Đối với những sinh viên đã nộp hồ sơ về phòng Công tác sinh viên trong thời gian học tập trực tiếp tại Trường vừa qua không cần nộp lại hồ sơ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Tập thể lãnh đạo (để b/c);

– Các đơn vị thuộc Trường (để p/h t/h);

– Người học (để t/h);

– Lưu: VT, CTSV (Đức-03b).

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức