BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 689  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO KHẨN

Về việc Yêu cầu người học phối hợp khai báo y tế

phòng chống dịch Covid-19

————————–

Căn cứ Thông báo của Bộ Y tế liên quan đến các ca bệnh Covid-19 mới được phát hiện tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi;

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19,

Nhà trường yêu cầu người học có hộ khẩu tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi thực hiện một số nội dung như sau:

1. Thực hiện khai báo trực tuyến theo yêu cầu của Bộ Y tế tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.

2. Thực hiện khai báo theo yêu cầu của Nhà trường tại địa chỉ: https://bit.ly/UTCovid

3. Danh sách người học được yêu cầu cụ thể tại đây.

4. Đối với người học trong diện liên quan, nếu có mặt tại các địa điểm liên quan đến các ca bệnh mới được phát hiện (xem tại đây) hoặc di chuyển từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi vào Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ ngày 17/7/2020 đến nay cần có biện pháp tự cách ly theo quy định, thông báo với cơ quan y tế tại nơi ở để có biện pháp hỗ trợ, theo dõi tình trạng sức khoẻ, đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

5. Trường hợp người học thuộc diện đề cập bị cách ly, cần sự hỗ trợ về các công tác học tập, vui lòng liên hệ với phòng Công tác sinh viên Nhà trường thông qua:

– Thầy Phan Quốc Cường, số điện thoại: 0972425113

– Thầy Nguyễn Anh Sơn, số điện thoại: 0919916267

Nhà trường đề nghị các Khoa, Viện quản lý người học phối hợp nhanh chóng thông báo đến người học trong danh sách.

Nhà trường đề nghị người học có tên trong danh sách thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Các đơn vị liên quan (để p/h t/h);

– Người học (để t/h);

– Lưu: CT-SV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức