Bạn đang tại:---Thông báo kết quả Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khoá năm học 2014_2015 và xử lý SV vi phạm

Thông báo kết quả Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khoá năm học 2014_2015 và xử lý SV vi phạm

 

Tệp đính kèm: 

1. Phụ lục 1: Kết quả tham gia và học tập của sinh viên (chưa tiến hành trừ điểm đối với SV vi phạm).

2. Phụ lục 2: Danh sách sinh viên vi phạm quy định khi tham gia học tập. 

 

Leave A Comment