Danh sách sinh viên chưa tham gia Bảo hiểm y tế tính đến 14/02/2022 tải và xem tại đây. 

Link cập nhật thông tin đối với trường hợp thuộc diện được Nhà nước cấp Bảo hiểm y tế tại đây. 

Link khai báo và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu khi đăng ký Bảo hiểm y tế theo thông báo tại đây.

Danh sách các cơ sở khám chữa bệnh được đăng ký khi tham gia Bảo hiểm y tế tải và xem tại đây.

Số điện thoại bộ phận Y tế: 02835120310