Căn cứ Thông báo số 616/TB-ĐHGTVT ngày 22/6/2020 của Nhà trường về việc tổng hợp danh sách người học tham gia gặp mặt và tuyên dương sinh viên tiêu biểu tỉnh Đăk Nông năm 2020; 

Căn cứ kết quả học tập của người học được phòng Đào tạo cung cấp và quá trình phối hợp làm việc với Tỉnh Đoàn Đăk Nông,

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách chính thức người học Nhà trường tham gia chương trình như sau:

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Mã số sinh viên: 185403155

Lớp: QL18B

Phòng Công tác sinh viên đã thông báo cụ thể chương trình đến người học, gửi công văn về cho địa phương theo yêu cầu.

Trân trọng./.