Bạn đang tại:---Thông báo Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu đối với sinh viên

Thông báo Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu đối với sinh viên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 826  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu đối với sinh viên

Căn cứ thông báo số 2312/TB-BHXH ngày 15/11/2018 của Bảo hiểm Xã hội Tp.HCM về danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của Quý I năm 2019

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên về việc đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ BHYT mới (có danh sách các cơ sở nhận đăng ký KCB BHYT đính kèm) như sau:

1) Đối tượng: Sinh viên chính quy hệ đại trà bao gồm cả hệ liên thông đang theo học tại trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ( Ngoại trừ các em tân sinh viên đã làm thẻ BHYT khi nhập học).

2) Hình thức: Đăng ký online tại đây.

Danh sách các cơ sở khám chữa bệnh xem tại đây.

3) Thời hạn đăng ký: Từ ngày 22/11/2018 đến hết ngày 02/12/2018

Sau thời gian đăng ký như trong thông báo mà còn bạn nào không tự đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu thì nhà trường sẽ đăng ký bệnh viện quận Bình thạnh.

Nhà trường thông báo để tất cả các em sinh viên tham gia BHYT được biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

– Phòng: CT-SV; 

– Website;

– Lưu: TC-HC, VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Văn Thư

2018-12-11T10:01:46+00:00 27/11/18|Thông báo|

Leave A Comment