Bạn đang tại:-, Sinh hoạt giữa khóa, Thông báo-Thông báo công bố nội dung câu hỏi đánh giá thu hoạch đợt học tập “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khóa năm học 2017-2018

Thông báo công bố nội dung câu hỏi đánh giá thu hoạch đợt học tập “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khóa năm học 2017-2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Công bố nội dung câu hỏi đánh giá thu hoạch

Đợt học tập “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khóa năm học 2017-2018

————–

Thực hiện Thông báo số 146/TB-ĐHGTVT ngày 15/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khóa năm học 2017-2018,

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên thông báo đến người học thuộc đối tượng tham gia học tập một số hướng dẫn về việc nộp bài đánh giá thu hoạch như sau:

1. Nhắc lại thời gian học và nộp bài thu hoạch: từ ngày 15/3 đến hết 16g30 ngày 04/5/2018.

2. Cách thức nộp bài thu hoạch:

– Sinh viên trả lời các câu hỏi đánh giá thu hoạch theo nội dung tại mục 3.

– Sinh viên làm bài thu hoạch đánh giá bằng hình thức đánh máy vi tính. Thể thức trình bày văn bản: định dạng microsoft word, bảng mã chữ Unicode, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1,15, căn tất cả các lề 2 cm, khổ giấy A4.

– Sinh viên có thể tải mẫu bài thu hoạch tại đây: mẫu bài đào tạo , mẫu bài công tác sinh viên

– Trong nội dung thu hoạch, sinh viên phải ghi rõ các thông tin: mã số sinh viên, họ và tên, lớp, nội dung các câu hỏi và phần trả lời tương ứng.

– Mỗi sinh viên phải nộp 02 bài thu hoạch, 01 bài liên quan đến công tác đào tạo, 01 bài liên quan đến công tác sinh viên nói chung. Sinh viên làm chung 02 bài lại thành một coi như không đạt yêu cầu.

– Sinh viên in (nên in 2 mặt nếu làm nhiều tờ), ký tên vào bài thu hoạch (theo mẫu), bấm các trang của bài thu hoạch lại với nhau (nếu làm nhiều tờ) và nộp bài thu hoạch trực tiếp tại văn phòng làm việc của Tổ Tuyên huấn, phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (khu A, cơ sở chính) trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

– Sinh viên có thể nộp bài theo cá nhân hoặc theo nhóm.

3. Câu hỏi đánh giá thu hoạch:

3.1. Câu hỏi liên quan đến công tác đào tạo:

– Câu 1: Anh/Chị hãy cho biết quy định về việc cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học đối với sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy tại Trường ĐH GTVT TP.HCM ?

– Câu 2: Anh/Chị hãy cho biết những điều kiện cần để xét và công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy tại Trường ĐH GTVT TP.HCM ?

– Câu 3: Anh/Chị hãy cho biết những trường hợp sinh viên bị cấm thi kết thúc học phần theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường ĐH GTVT TP.HCM ?

3.2. Câu hỏi liên quan đến công tác sinh viên:

– Câu 1: Anh/Chị hãy nêu những lỗi mà người học dễ mắc phải trong các hành vi người học không được làm đã được quy định trong quy chế công tác sinh viên.

– Câu 2: Anh/Chị hãy nêu một số nội dung quan trọng đối với người học khi thực hiện của Quy tắc ứng xử trong Nhà trường.

– Câu 3: Anh/Chị hãy nêu những điểm khác biệt của quy chế đánh giá kết quả rèn luyện đang được áp dụng hiện nay so với quy chế cũ gần nhất của Nhà trường.

– Câu 4: Anh/Chị hãy trình bày quan điểm của mình về quy định phối hợp thông tin giữa Nhà trường, Người học và Gia đình trong quá trình đào tạo người học hệ chính quy.

4. Nhắc lại biện pháp quản lý và xử lý:

– Sinh viên thuộc diện sinh hoạt công dân nhưng không tham gia hoặc có bài thu hoạch được đánh giá không đạt sẽ bị trừ điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2017-2018 tại tiêu chí 2 của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên. Mức trừ điểm sẽ căn cứ vào quy chế và tùy theo quá trình hoàn thành của sinh viên.

– Sinh viên sau khi hoàn thành đợt sinh hoạt phải thường xuyên theo dõi các thông báo của Nhà trường liên quan đến kết quả đánh giá để đảm bảo quyền lợi.

Nhà trường đề nghị các sinh viên thuộc đối tượng học tập nghiêm chỉnh thực hiện những nội dung của thông báo này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– P. Đào tạo, Khoa/ viện quản lý SV (để p/h);

– Người học (để t/h);

– Lưu: CT-SV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTCT & QLSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

Leave A Comment