Bạn đang tại:-, Sinh hoạt đầu khóa, Thông báo-Thông báo Công bố kết quả điểm danh chính thức và dự thảo kết quả đánh giá thu hoạch đối với SV tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2018-2019

Thông báo Công bố kết quả điểm danh chính thức và dự thảo kết quả đánh giá thu hoạch đối với SV tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2018-2019

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 810  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Công bố kết quả điểm danh chính thức

và dự thảo kết quả đánh giá thu hoạch đối với sinh viên tham gia

“Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khoá năm học 2018-2019

—————-

Căn cứ Thông báo số 765/TB-ĐHGTVT ngày 26/10/2018 của Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (sau đây gọi tắt là P.CTSV) về việc công bố dự thảo kết quả điểm danh đối với sinh viên tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Đầu khóa  năm học 2018-2019; Căn cứ vào các ý kiến phản hồi của người học về kết quả đánh giá việc tham gia học tập, P.CTSV thông báo đến các Khoa/ Viện quản lý và người học hệ chính quy đã tham gia đợt học tập một số nội dung như sau:

1. Kết quả điểm danh chính thức đối với người học tham gia học tập được công bố theo Phụ lục 1 (tải tại đây).

2. Không công nhận kết quả đánh giá thu hoạch đối với các trường hợp người học nêu theo Phụ lục 2: Những lỗi vi phạm thu hoạch (tải tại đây).

3. Kết quả dự thảo đánh giá thu hoạch đối với người học tham gia học tập được công bố theo Phụ lục 3: Kết quả thu hoạch (tải tại đây).

4. Sinh viên có ý kiến về kết quả được công bố tại Phụ lục 2Phụ lục 3, thực hiện theo hướng dẫn sau: 

– Xem và kiểm tra kỹ lại danh sách người học được công bố trong Phụ lục 2.

– Gửi ý kiến phản hồi về P.CTSV qua địa chỉ thư điện tử (email): sinhviendonghanh@ut.edu.vn

Nội dung thư phải có đầy đủ thông tin về người học bao gồm: mã số sinh viên, họ và tên, lớp, nội dung ý kiến trình bày cụ thể và đầy đủ.

– Thời gian phản hồi về Nhà trường từ ngày ban hành thông báo đến hết 16g30 ngày 30/11/2018.

Sau thời gian này, Nhà trường sẽ không xử lý bất kỳ ý kiến nào liên quan đến các kết quả dự thảo đã nêu ở trên.

5. Nhà trường đề nghị người học trong diện học tập lưu ý các thông báo của Nhà trường liên quan đến kết quả đánh giá điểm danh, kết quả đánh giá thu hoạch để nắm bắt và phản hồi thông tin kịp thời, đúng yêu cầu nhằm đảm bảo các quyền lợi của người học.

6. P.CTSV kính đề nghị các Khoa/ Viện quản lý sinh viên phối hợp thông báo kết quả này đến các ban cán sự các lớp và người học trong diện học tập.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Khoa/ viện quản lý SV (để p/h t/h);

– Sinh viên (để t/h);

– Lưu: CT-SV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTCT & QLSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

Leave A Comment