BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Số: 405 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc Bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển nhập học

đối với khoá tuyển sinh năm 2020 và 2021

—————–

Căn cứ quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hồ sơ nhập học đối với sinh viên trúng tuyển hệ chính quy vào các trường đại học;

Căn cứ kết quả nộp bổ sung giấy tờ theo Thông báo số 327/TB-ĐHGTVT ngày 25/5/2021 về việc Bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển nhập học đối với khoá tuyển sinh năm 2020;

Nhà trường thông báo đến sinh viên đã trúng tuyển hệ Đại học Chính quy khóa tuyển sinh năm 2020 và 2021 (hệ đại trà và chất lượng cao) một số nội dung như sau:

1. Đối với sinh viên khoá tuyển sinh năm 2020

1.1. Danh sách tổng hợp trạng thái sinh viên thực hiện nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT tải và xem tại đây (chưa thống kê chương trình chất lượng cao).

1.2. Danh sách sinh viên chưa nộp bổ sung giấy tờ thiếu trong hồ sơ trúng tuyển nhập học bao gồm:

1.3. Sinh viên trong danh sách tại mục 1.1 và 1.2 chưa nộp các loại giấy tờ theo yêu cầu phải nộp phải nộp theo diện cá nhân về phòng Công tác sinh viên tại cơ sở quận Bình Thạnh chậm nhất 16g30 ngày 16/9/2022. Cụ thể:

– Số lượng giấy tờ cần nộp: 01 bản/ loại.

– Quy cách giấy tờ: bản sao có chứng thực.

2. Đối với sinh viên khoá tuyển sinh năm 2021

Sinh viên phải nộp bản sao Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông để đối chiếu với Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đã nộp về Nhà trường trong thời điểm làm thủ tục nhập học năm 2021. Cụ thể:

– Số lượng bản sao cần nộp: 01 bản.

– Quy cách bản sao: có chứng thực.

– Cách thức nộp: sinh viên nộp theo lớp; ghi mã số sinh viên trên hồ sơ nộp cho cán bộ lớp; cán bộ lớp có trách nhiệm phối hợp với Nhà trường thông báo đến sinh viên trong lớp, thu nhận hồ sơ của sinh viên, lập danh sách sinh viên nộp hồ sơ, nộp toàn bộ hồ sơ của sinh viên và danh sách theo dõi về Nhà trường thông qua phòng Công tác sinh viên.

Danh sách theo dõi được cán bộ lớp lập phải bao gồm các thông tin sau: mã số sinh viên, họ tên, ngày nhận hồ sơ của sinh viên, phần ký xác nhận của sinh viên nộp hồ sơ.

Danh sách lập thành 02 bản (01 bản nộp về Phòng Công tác sinh viên, 01 bản cán bộ lớp lưu).

Cán bộ lớp hoàn thành và nộp về phòng Công tác sinh viên chậm nhất 16g30 ngày 23/9/2022 tại phòng Công tác sinh viên các cơ sở của Nhà trường trong giờ hành chính.

3. Xử lý vi phạm

Sinh viên thuộc đối tượng trong thông báo không hoàn thành yêu cầu của Nhà trường sẽ bị xử lý như sau:

– Tạm khóa tài khoản trang cá nhân sinh viên;

– Sau 02 lần không chấp hành, Nhà trường sẽ xem xét xử lý kỷ luật theo quy chế công tác sinh viên (buộc thôi học vì chưa tốt nghiệp Trung học phổ thông, vi phạm quy chế tuyển sinh).

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ phòng Công tác sinh viên qua điện thoại: 028 3512 5081.

Nhà trường đề nghị các Khoa, Viện quản lý sinh viên, cán bộ lớp sinh viên triển khai thông báo đến cụ thể từng sinh viên trong đơn vị. Đồng thời Nhà trường yêu cầu sinh viên thuộc đối tượng trong thông báo thực hiện nghiêm túc các nội dung đã nêu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Tập thể lãnh đạo (để b/c);

– Các đơn vị thuộc Trường (để p/h t/h);

– Người học (để t/h);

– Lưu: VT, CTSV (Đức-03b).

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Lê Văn Vang