Bạn đang tại:--, Thông báo-Thông báo Bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển khóa tuyển sinh năm 2015 và xử lý sinh viên trúng tuyển khóa tuyển sinh năm 2017

Thông báo Bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển khóa tuyển sinh năm 2015 và xử lý sinh viên trúng tuyển khóa tuyển sinh năm 2017

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

 Số: 745  /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển khóa tuyển sinh năm 2015

và xử lý sinh viên trúng tuyển khóa tuyển sinh năm 2017

—————–

Căn cứ quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hồ sơ nhập học đối với sinh viên trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng;

Căn cứ Thông báo số 636/TB-ĐHGTVT ngày 06/9/2018 của Nhà trường về việc yêu cầu Bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển đối với khóa tuyển sinh năm 2017 và thông tin triển khai trong đợt sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 vào ngày 28/9/2018,

Nhà trường thông báo đến các sinh viên đã trúng tuyển hệ Đại học Chính quy khóa tuyển sinh năm 2015 và 2017 một số nội dung như sau:

1. Sinh viên khóa 2015 phải nộp bản sao Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) để đối chiếu với Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đã nộp về Nhà trường trong thời điểm trúng tuyển nhập học. Cụ thể:

– Số lượng bản sao cần nộp: 01 bản.

– Quy cách bản sao: có chứng thực.

– Cách thức nộp: sinh viên tổng hợp theo lớp, cán bộ lớp (lớp trưởng, lớp phó) có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách các sinh viên theo lớp, ghi rõ tình trạng (có nộp, không nộp, đã có bằng tốt nghiệp trước năm 2015). Danh sách phải có mã số sinh viên, họ tên, phần ký xác nhận của sinh viên nộp văn bằng, phần ký xác nhận thu văn bản của cán bộ lớp và nộp cho Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (khu A, cơ sở chính).

– Thời gian nộp: từ ngày ra thông báo đến hết 16g30 ngày 30/11/2018.

2. Đối với sinh viên hệ chính quy khóa tuyển sinh năm 2017:

Nhà trường đã kiểm tra hồ sơ các lớp sinh viên gửi về và lập danh sách các trường hợp sinh viên không chấp hành yêu cầu của Nhà trường về bổ sung hồ sơ trúng tuyển nhập học, nộp bằng tốt nghiệp THPT. Cụ thể:

– Phụ lục 1: Danh sách các sinh viên không nộp bằng tốt nghiệp THPT.

– Phụ lục 2: Danh sách các sinh viên không bổ sung hồ sơ trúng tuyển nhập học.

Những trường hợp sinh viên được nêu tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ở trên phải nộp bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (khu A, cơ sở chính) trước 16g30 ngày 09/11/2018.

Sinh viên không chấp hành theo yêu cầu của Nhà trường sẽ bị xem xét xử lý theo quy chế tại mục 3.

3. Trường hợp sinh viên không nộp các văn bản theo yêu cầu của Nhà trường, sinh viên sẽ bị xử lý như sau:

– Tạm khóa tài khoản cá nhân sinh viên;

– Xử lý kỷ luật theo quy chế công tác sinh viên (xem xét ra quyết định xóa tên vì lỳ do chưa tốt nghiệp THPT).

Nhà trường để nghị các Khoa/ Viện quản lý sinh viên, cán bộ lớp sinh viên triển khai thông báo này đến cụ thể từng sinh viên trong đơn vị. Đồng thời Nhà trường yêu cầu sinh viên thuộc đối tượng trong thông báo thực hiện nghiêm túc các nội dung đã nêu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Các đơn vị thuộc Trường (để t/h);

– Lớp SV, SV thuộc diện thông báo (để t/h);

– Lưu: CT-SV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CTCT & QLSV

(Đã ký)

Phạm Quang Dũng

2018-12-01T17:21:03+00:00 17/10/18|Kỷ luật, Thông báo|

Leave A Comment