Bạn đang tại:-, Thông báo-Thông báo Bình chọn, Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” năm học 2016-2017 và thông tin năm học 2017-2018

Thông báo Bình chọn, Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” năm học 2016-2017 và thông tin năm học 2017-2018

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC

GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH

____________

 Số: 09 /TB-BTK

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v bình chọn, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm học 2016 – 2017

và thông tin các tiêu chí phong trào Sinh viên 5 tốt năm học 2017 – 2018.

————

Nhằm tổng kết, bình chọn, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm 2016-2017 và thông báo tình hình Phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm học 2017-2018, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể sinh viên trường các nội dung sau:

I. Bình chọn, tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2016-2017:

1.1. Tiêu chuẩn bình chọn danh hiệu:

1.1.1. Tiêu chí “Đạo đức tốt”

Tiêu chuẩn bắt buộc:

– Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu cách mạng của Đảng.

– Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng.

– Điểm rèn luyện năm học 2016 – 2017: “Sinh viên 5 tốt” cấp trường đạt 80 điểm trở lên.

Tiêu chuẩn ưu tiên:

– Đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp khoa trở lên năm học 2016-2017.

– Được tuyên dương hoặc khen thưởng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương nơi cư trú.

1.1.2. Tiêu chí “Học tập tốt”

Tiêu chuẩn bắt buộc:

– Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn; không gian lận trong thi cử, không nợ môn, học phần hoặc tín chỉ trong năm học.

– Điểm trung bình chung học tập cả năm học 2016-2017 đạt từ 2.8/4 trở lên và điểm tích lũy từ 2.6/4 trở lên. Điểm trung bình tích lũy được tính là điểm học tập tính từ năm thứ nhất đến thời điểm công nhận, chưa cộng điểm rèn luyện.

1.1.3. Tiêu chí “Thể lực tốt”

Tiêu chuẩn bắt buộc:

– Không nợ môn giáo dục thể chất.

– Đạt 1 trong 4 tiêu chuẩn sau:

+ Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” của năm học (có xác nhận của HSV trường) 2016-2017.

+ Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao trong 01 học kỳ do Liên chi Hội hoặc Hội Sinh viên trường tổ chức.

+ Tham gia rèn luyện thể thao định kỳ tại 01 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thể thao.

+ Là thành viên đội tuyển cấp khoa, trường, tỉnh, quốc gia các môn thể dục thể thao. Ưu tiên những sinh viên là vận động viên đạt thành tích trong các giải thi đấu cấp trường, tỉnh, quốc gia, khu vực và quốc tế.

1.1.4. Tiêu chí “Tình Nguyện Tốt”

Tiêu chuẩn bắt buộc:

– Tích cực tham gia vào các hoạt động của Hội Sinh viên và nhà trường.

– Tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong năm học (có xác nhận của LCH-Đoàn khoa, HSV trường, hoặc các tổ chức hợp pháp khác).

Tiêu chuẩn ưu tiên: Tham gia ít nhất 1 chiến dịch tình nguyện trong năm học.

1.1.5. Tiêu chí “Hội nhập tốt”

Đạt 2 điều kiện sau:

+ Về ngoại ngữ: Đạt chứng chỉ ngoại ngữ toeic 300 trở lên, hoặc Điểm 2 môn tiếng anh Cơ bản từ điểm B trở lên ((đối với sinh viên năm thứ 1,2), Toeic 400 đối với sinh viên năm 3,4,5 hoặc các chứng chỉ khác tương đương;

+ Về tin học: Đạt chứng chỉ A tin học đối với sinh viên năm thứ 1,2 và chứng chỉ tin B đối với sinh viên năm 3,4,5 hoặc các môn học cần đến ứng dụng tin học từ điểm B+ trở lên.

Tiêu chuẩn ưu tiên:

Đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét chọn danh hiệu:

– Tham gia các cuộc thi Olympic ngoại ngữ, tin học từ cấp trường trở lên;

– Tham gia vào các Hội nghị, Hội thảo cấp quốc tế hoặc các chương trình gặp gỡ, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế tại trong và ngoài nước;

– Tham gia và đạt từ giải khuyến khích trở lên giải trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp trường trở lên.

1.2. Hồ sơ xét chọn:

Hồ sơ xét chọn phải đầy đủ các yều cầu dưới đây. Xét cấp nào gửi về cấp đó (ví dụ: nếu xét cấp Khoa thì gửi hồ sơ về Liên chi hội khoa, nếu xét cấp trường thì gửi hồ sơ về Hội sinh viên trường, nếu xét cả 2 cấp thì gửi hồ sơ về cả Liên chi Hội khoa và Hội sinh viên trường).

– Hồ sơ xét chọn bao gồm:

Giấy tờ:

Bản báo cáo thành tích (Theo mẫu 01).

Bảng điểm năm học có xác nhận của phòng đào tạo.

Bản photo các loại bằng khen, giấy khen và các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đạt được.

Đơn xác nhận điểm rèn luyện (Theo mẫu 02).

+ 02 (hai) hình thẻ 3×4 (cm).

File mềm:

+ Hồ sơ mỗi cá nhân kèm theo 02 file ảnh chân dung, 05 file ảnh hoạt động (gắn với 5 tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt).

File tổng hợp đề cử xét chọn Sinh viên 5 tốt (Theo mẫu 03).

Hình ảnh và file tổng hợp gửi về địa chỉ mail của cấp muốn xét chọn.

Lưu ý: Cấp trường gửi về địa chỉ: sv5t.gts@gmail.com

          Hội viên căn cứ tiêu chuẩn của từng cấp, có nguyện vọng xét cấp nào thì gửi 1 bộ hồ sơ về trực tiếp cấp đó. Đối với cấp Thành thì nộp hồ sơ cho văn phòng Hội Sinh viên trường tại phòng C001A, cơ sở chính.

1.3. Đánh giá, xét chọn danh hiệu:

1.3.1. Phương pháp đánh giá, xét chọn.

a. Cấp Chi Hội:

– Tiêu chuẩn cấp Chi hội: Ban chấp hành Chi hội căn cứ vào hướng dẫn của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường, Ban chấp hành Liên Chi Hội đề ra tiêu chuẩn Sinh viên 5 tốt cấp Chi hội để hội viên của Chi hội phấn đấu.

– Hội đồng xét chọn cấp Chi hội: Ban chấp hành Chi Hội, Bí Thư Chi Đoàn, Lớp trưởng, Giáo viên chủ nhiệm, có thể mời thêm đại diện Ban Chấp hành Liên Chi Hội Khoa.

– Hội đồng xét chọn cấp chi Hội tiến hành tổ chức họp đánh giá và chọn sinh viên đạt chuẩn “Sinh viên 5 Tốt” cấp Chi Hội.

– Sau đó tiến hành gửi:

Biên bản xét họp (Theo mẫu 4).

Bản tổng hợp thành tích các sinh viên đạt tiêu chuẩn (Theo mẫu 03).

Công văn đề nghị cấp giấy chứng nhận (Theo mẫu 05).

cho LCH Khoa để Ban Chấp hành Liên chi Hội công nhận và cấp giấy chứng nhận.

– Tổ chức tuyên dương các sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Chi hội trước toàn Chi hội.

b. Cấp Khoa:

– Tiêu chuẩn cấp Khoa: Ban chấp hành Liên Chi hội căn cứ vào hướng dẫn của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường đề ra tiêu chuẩn Sinh viên 5 tốt cấp khoa để hội viên phấn đấu.

– Hội đồng xét chọn cấp Liên Chi Hội: Liên chi Hội trưởng, các Liên chi Hội phó, Bí Thư Đoàn Khoa, đại diện cấp uỷ, Ban Chủ nhiệm khoa.

– Hội đồng xét chọn cấp Liên chi Hội tiến hành tổ chức họp đánh giá và chọn sinh viên đạt chuẩn “Sinh viên 5 Tốt” cấp Liên Chi Hội.

– Sau đó tiến hành gửi:

Biên bản xét họp (Theo mẫu 04).

Bản tổng hợp thành tích các sinh viên đạt tiêu chuẩn (Theo mẫu 03).

Công văn đề nghị cấp giấy chứng nhận (Theo mẫu 05).

cho Ban Thư ký Hội Sinh viên trường để Ban Thư ký  Hội Sinh viên Trường công nhận và cấp giấy chứng nhận. Đồng thời, BCH Liên chi Hội đề xuất với trưởng khoa cấp giấy khen cho sinh viên đạt danh hiệu.

c. Cấp trường:

– Tiêu chuẩn cấp Trường: Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường căn cứ vào hướng dẫn của Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố đề ra tiêu chuẩn Sinh viên 5 tốt cấp Trường để hội viên toàn trường phấn đấu.

– Hội đồng xét chọn cấp Trường: Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường, Đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường, Đại diện phòng Công tác Chính trị Sinh viên, đại diện phòng Đào tạo, mời lãnh đạo Đảng uỷ – Ban giám hiệu nhà trường làm lãnh đạo Hội đồng.

– Hạn chót nhận hồ sơ cấp Trường lúc 11h00 ngày 07/10/2017, Hội đồng cấp Trường xét chọn vào ngày 14/10/2017.

– Tất cả các hồ sơ đăng ký xét chọn cấp Trường theo quy định gửi về Văn phòng Đoàn – Hội Sinh viên Trường (phòng C001A, Số 02, D3, khu Văn Thánh Bắc, phường 25, quận Bình Thạnh. Điện thoại: 08.35.124.157, email: dhgtvttp@hoisinhvien.vn).

Mọi chi tiết liên hệ với đồng chí Hoàng Thị Thu Thảo – UV BTK Hội Sinh viên Trường (điện thoại : 0162.700.1445).

– HSV Trường sẽ bình chọn và gửi danh sách những sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt nhất tham gia bình chọn danh hiệu  “Sinh Viên 5 Tốt”  cấp Thành.

Chú ý:

– Tiêu chí Sinh viên 5 tốt cấp dưới có thể cao hơn cấp trên, tuỳ vào điều kiện thực tiễn của đơn vị. Không xây dựng tiêu chí quá thấp, làm giảm giá trị của danh hiệu Sinh viên 5 tốt.

– Hồ sơ đề cử phải đầy đủ tất cả các loại văn bản theo Hướng dẫn. Ngoài báo cáo thành tích cá nhân, tất cả các đơn vị phải thực hiện Bảng tổng hợp thành tích theo mẫu (bảng ngang) từ sinh viên.

– Bản khai Báo cáo thành tích của cá nhân và Bảng tổng hợp thành tích phải khai đầy đủ, chi tiết; chú ý ghi rõ thành tích đạt được năm nào, cấp nào, tập trung khai các thành tích đạt được trong năm học 2016-2017.

– Nếu mục nào trong bản khai không có thì ghi rõ là “Không”, không được để trống; không được chỉnh sửa, xóa bớt các mục của bản báo cáo thành tích theo mẫu.

– Tất cả các thành tích được khai phải có văn bản chứng minh (Ví dụ: Bảng điểm có xác nhận của nhà trường, bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, quyết định giao đề tài nghiên cứu khoa học, biên bản nghiệm thu, xếp loại kết quả nghiên cứu, các loại giấy khen, bằng khen, giấy chứng nhận…).

– Các mốc thời gian quan trọng:

07/10/2017: hạn chót  nộp hồ sơ xét của các cấp;

10/10/2017: hạn chót gửi công văn hồ sơ lên cấp trên đề nghị giấy chứng nhận.

1.3.2. Công tác khen thưởng và danh hiệu trao tặng :

– Danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Chi hội:

+ Giấy chứng nhận SV 5 tốt cấp chi hội do Ban chấp hành Liên Chi hội xác nhận.

+ Tuyên dương trước toàn thể Chi hội.

– Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp khoa:

+ Giấy chứng nhận SV 5 tốt cấp khoa do HSV trường xác nhận.

+ Giấy khen do trưởng khoa cấp.

+ Tuyên dương trước toàn thể sinh viên khoa.

– Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường:

+ Tuyên dương trước toàn thể sinh viên trường.

+ Giấy chứng nhận do HSV trường cấp.

+ Giấy khen do Hiệu trưởng cấp.

+ Kỷ niệm chương.

+ Phần thưởng.

II. Hướng dẫn các tiêu chí phong trào Sinh viên 5 tốt năm học 2017-2018:

2.1. Đạo đức tốt:

2.1.1.  Tiêu chuẩn bắt buộc

– Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu cách mạng của Đảng;

– Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng;

– Có lối sống văn hóa, văn minh;

– Điểm rèn luyện trung bình năm học 2017-2018 đạt từ 80 điểm trở lên.

2.2.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét danh hiệu:

– Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng trung ương và địa phương;

– Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng Trung ương và  địa phương.

2.2. Học tập tốt:

2.2.1.  Tiêu chuẩn bắt buộc:

– Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn;

– Chuyên cần trong học tập;

– Điểm trung bình chung học tập năm học đạt từ 2,6 trở lên. Điểm trung bình tích lũy năm học 2017-2018 đạt từ 2,8 trở lên.

2.2.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt 1 trong những tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu:

– Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong ít nhất 01 câu lạc bộ học thuật;

– Tham gia kỳ thi Olympic các môn học từ cấp khoa trở lên;

– Là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên trong năm học đạt giải khuyến khích cấp Bộ trở lên hoặc đạt giải của các cơ quan Trung ương các tổ chức khoa học, xã hội;

– Có bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc các bài tham luận tại hội thảo khoa học cấp Khoa trở lên phù hợp với ngành mà sinh viên theo học;

– Là thành viên các đội tuyển tham gia thi cấp quốc gia, quốc tế;

– Đạt giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi chuyên môn cấp toàn quốc do các Hiệp hội ngành nghề, các trường đại học, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức.

2.3. Thể lực tốt:

2.3.1. Tiêu chuẩn bắt buộc: Đạt 1 trong 3 tiêu chuẩn sau:

– Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe”, “Sinh viên khỏe”  trong các kỳ kiểm tra thanh niên khỏe do cấp Liên chi hội sinh viên trở lên tổ chức;

– Có đủ sức khỏe để học tập, rèn luyện (Có điểm đạt đối với các môn thể dục), tập thể dục thường xuyên. Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao trong 01 học  kỳ do cấp Khoa, Liên chi hội hoặc Đoàn, Hội Sinh viên trường tổ chức;

– Tham gia rèn luyện thể thao định kỳ tại 01 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thể thao.

2.3.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu:

– Là thành viên đội tuyển cấp tỉnh, quốc gia các môn thể dục thể thao. Ưu tiên những sinh viên là vận động viên đạt huy chương trong các giải thi đấu cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

– Là đội trưởng (hoặc phụ trách) các đội tuyển Thể dục thể thao hoặc Chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục thể thao từ cấp trường trở lên.

2.4. Tình nguyện tốt:

2.4.1.  Tiêu chuẩn bắt buộc: Đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau:

– Tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện trong năm học (Ưu tiên Mùa hè xanh và Xuân tình nguyện);

– Tham gia hoạt động tích cực trong ít nhất 01 chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm;

– Tham gia tốt các hoạt động tình nguyện khác trong năm học.

2.4.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu.

– Là thành viên Ban tổ chức các hoạt động tình nguyện trong năm học.

– Được nhận các giải thưởng về tình nguyện do các cấp chính quyền, các tổ chức trao tặng.

2.5. Hội nhập tốt:

2.5.1.  Tiêu chuẩn bắt buộc: Đạt 2 điều kiện sau:

+ Về ngoại ngữ: Đạt chứng chỉ ngoại ngữ toeic 300 trở lên, hoặc Điểm 2 môn tiếng anh Cơ bản từ điểm B trở lên (đối với sinh viên năm thứ 1,2), Toeic 400 đối với sinh viên năm 3,4,5 hoặc các chứng chỉ khác tương đương;

+ Về tin học: Đạt chứng chỉ A tin học đối với sinh viên năm thứ 1,2 hoặc chứng chỉ chuẩn công nghệ thông tin cơ bản và chứng chỉ tin B hoặc chứng chỉ chuẩn công nghệ thông tin nâng cao đối với sinh viên năm 3,4,5 hoặc các môn học cần đến ứng dụng tin học từ điểm B cộng trở lên.

2.5.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét chọn danh hiệu:

– Tham gia các cuộc thi Olympic ngoại ngữ, tin học từ cấp trường trở lên;

– Tham gia vào các Hội nghị, Hội thảo cấp quốc tế hoặc các chương trình gặp gỡ, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế tại trong và ngoài nước;

– Tham gia và đạt từ giải khuyến khích trở lên giải trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp trường trở lên.

Trên đây là thông báo Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc bình chọn, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm học 2016 – 2017 và thông tin hướng dẫn các tiêu chí phong trào Sinh viên 5 tốt năm học 2017-2018. Đề nghị Liên chi Hội Sinh viên các khoa, các chi Hội tiến hành công tác bình chọn, tuyên dương đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, hình thức và có giải pháp phát huy “Sinh viên 5 tốt” trong và sau tuyên dương.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ  Đ/c Hoàng Thị Thu Thảo – Ủy Viên BTK HSV Trường – SĐT: 0162.700.1445.

Nơi nhận:

– HSV TP: Thường trực, VP (để b/c);

– Đảng uỷ – BGH (để b/c);

– Phòng ban, khoa chuyên ngành (để t/t);

– BTV Đoàn trường (để b/c);

– BTK Hội sinh viên trường (để b/c);

– Chi ủy – BCN các khoa (để t/t);

– BCH Liên chi Hội – Chi Hội (để t/t);

– Sinh viên toàn trường (để t/t);

– Lưu: VPH.

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Tuấn Vũ

2017-09-29T17:51:36+00:00 29/09/17|Công tác sinh viên, Thông báo|

Leave A Comment