Phòng Công tác sinh viên trân trọng thông báo các quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường về việc công nhận Danh hiệu thi đua và Khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu thi đua năm học 2018-2019.

Sinh viên chọn vào tên các đơn vị dưới đây để tải các quyết định và xem chi tiết.

Sinh viên có thể nhận phần thưởng từ ngày 06/7/2020 tại phòng Kế hoạch – Tài vụ (khu A, cơ sở chính) trong giờ làm việc hành chính.

Nhà trường khuyến khích sinh viên nhận theo tập thể lớp (cử cán bộ lớp đi nhận, cán bộ lớp đi nhận vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân và Thẻ sinh viên để xác nhận).

Danh sách và các quyết định kèm theo như sau:

Viện Hàng hải

Viện Cơ khí

Viện Nghiên cứu môi trường và giao thông

Khoa Kỹ thuật xây dựng

Khoa Điện – Điện tử viễn thông

Khoa Công trình giao thông

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Kinh tế vận tải

Trân trọng./.