Bạn đang tại:-, Khen thưởng, Văn bản - Biểu mẫu-Quyết định về việc công nhận Danh hiệu thi đua và Khen thưởng sinh viên năm học 2017-2018

Quyết định về việc công nhận Danh hiệu thi đua và Khen thưởng sinh viên năm học 2017-2018

Phòng Công tác sinh viên trân trọng thông báo các quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường về việc công nhận Danh hiệu thi đua và Khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu thi đua năm học 2017-2018.

Sinh viên chọn vào tên các đơn vị dưới đây để tải các quyết định và xem chi tiết.

Sinh viên có thể nhận phần thưởng từ ngày 24/6/2019 tại phòng Kế hoạch – Tài vụ (khu A, cơ sở chính), khuyến khích sinh viên nhận theo tập thể lớp (cử cán bộ lớp đi nhận).

Viện Môi trường

Viện Hàng hải

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công trình giao thông

Khoa Điện – Điện tử viễn thông

Viện Cơ khí

Khoa Kỹ thuật xây dựng

Khoa Kỹ thuật xây dựng

Leave A Comment